Poticaji animalnoj proizvodnji veći od 3,2 miliona KM

13. Decembar 2018

Federalna vlada izmijenila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 maraka povećana na 46.710.718,15 ili za 3.275.718,15 maraka.

U obrazloženju je navedeno da je tijekom realizacije programa za 2018. godinu uočeno da sredstva koja su planirana u odjelu Model kapitalnih ulaganja (regres kamata i komasacija zemljišnih parcela) nisu mogla biti realizirana iz objektivnih razloga. Izraženo je mišljenje da sredstva za komasaciju zemljišnih parcela u Proračunu Federacije za 2019. godinu treba planirati direktno u Proračunu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja će to i realizirati, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Ni sredstva u odjelu Model ruralnog razvoja nisu u cijelosti utrošena zbog nedovoljnog broja zahtjeva koji su ispunjavali opće i posebne uslove propisane u provedbenim aktima.

Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je da se neutrošena sredstva u okviru pojedinog modela preusmjeravaju u drugi model.

Ovim izmjenama neutrošena sredstva iz kapitalnih ulaganja u iznosu 1.000.000 maraka (500.000 maraka za regres kamata na kredite za investicije u poljoprivredi i 500.000 maraka za komasaciju zemljišnih parcela), ostalih vrsta podrški od 35.718,15 maraka, kao i ruralnog razvoja od 2.240.000 maraka, preusmjerena su u podršku proizvodnji – Animalna proizvodnja, gdje je tijekom obrade pristiglih zahtjeva utvrđeno da je povećana proizvodnja, pa je planirani iznos od 43.435.000 maraka uvećan za 3.275.718,15 i iznosi 46.710.718,15 maraka.

Izvor: Akta.ba