Godišnji plan rada


UDRUŽENJE PRIVREDNIKA “POZITIV“

SARAJEVO

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2024. GODINU

(01.01.2024. – 31.12.2024.)

–   Upravni odbor Udruženja   –

Sarajevo, januar 2024.

U V O D

Plan i program rada Udruženja privrednika POZITIV Sarajevo za 2024.godinu zasniva se na odredbama Statuta (integralni tekst člana 9, Statuta Udruženja, sastavni je dio ovog Plana i programa /zadnji pasus/) i na smjernicama Upravnog odbora Udruženja.

Plan i program za 2024.godinu prilagodjen je trenutnoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji, materijalnim mogućnostima, organizacionim i kadrovskim kapacitetima Udruženja.

Imajući u vidu rezultate koje je Udruženje postiglo u prethodnom periodu, ovim okvirnim planom rada za 2024. godinu predlažu se ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u cilju njegove realizacije.

C I LJ E V I

 • jačanje kapaciteta i unapredjenje rada Udruženja;
 • pomoć članovima Udruženja za izlazak na strano tržište;
 • jačanje edukacionih aktivnosti i promoviranje stručnog unapredjenje članova Udruženja;
 • jačanje imidža Udruženja;
 • snažno aktiviranje Udruženja u postupcima donošenja i izmjena propisa iz oblasti kojima se bave članovi Udruženja;
 • kroz Savjet za podršku članovima Udruženja omogućiti pružanje konsaltinga i aktivnog djelovanja tj. iznalaženja konkretnih rješenja članovima Udruženja;
 • osnaživanje ženskog poduzetništva (formiranje odjela “žena poduzetnica”).

1. Jačanje kapaciteta i unapredjenje rada Udruženja

      1.1.međusobna saradnja članova Udruženja kroz stvaranje uslova za jaču saradnju kroz    razmjenu usluga i roba;

      1.2. servisiranje kadrovskih potreba članova, te otvaranje moguće saradnje kroz volonterski ili pripravnički rad studenata;

      1.3. zajednički nastupi članova u nabavci roba, usluga, energije i drugog;

      1.4. aktivnije uključenje Udruženja u sve tokove i aktivnost članova Udruženja;

      1.5. jačanje svijesti o važnosti kupovine i korištenja domaćih proizvoda i usluga

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

2. Izlazak na inostrano tržište

2.1. Pomoć članovima Udruženja za izlazak na strano tržište

Koristeći stečeno iskustvo i poznavanje potrebnih procedura od članova Udruženja, već afirmisanih izvoznika koji su stekli zavidno inostrano iskustvo, maksimalno iskoristiti ta saznanja kako bi se članovima koji tek nastupaju na to tržište olakšalo, koliko je moguće, više proceduralnih i drugi rješenja, te, samim tim, minimizirale eventualne komplikacije i mogući nepotrebni novčani izdaci.

2.2. Zajednički angažman članova Udruženja

Od potencijalnih i onih koji već nastupaju na inostranom tržištu pokušati naći model zajedničkog angažmana i intezivno raditi na tome.

Posebno se angažovati na sljedeće aktivnosti:

-intezivirati aktivnosti za izlazak na ino tržište (Njemačka, Francuska, Skandinavske zemlje,  

 zemlje Zapadne Evrope);

-iskoristiti ogroman potencijal u domaćoj proizvodnji;

-posvetiti se povezivanju sa dijasporom, kao ogromnim potecijalom za privredu;

-putem pisma namjere upoznati ambasade sa potencijalom Udruženja;

-izraditi ličnu kartu Udruženja sa podacima iz 2023.godine i istu u kontinuitetu ažurirati, u  

 skladu sa promjenama u članstvu.

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor,Savjet za podršku članovima Udruženja i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

3. Edukacijske aktivnosti Udruženja

      3.1. Organizirati minimalno dva stručno – edukativna seminara, webminara, radionice ili predavanja za članove Udruženja na osnovu iskazanih potreba i aktuelnih problema u privredi.

      3.2. Uzeti aktivno učešće na domaćim stručnim seminarima, savjetovanjima i raspravama po aktuelnim temama vezanim za djelovanje Udruženja.

      3.3. Uzeti učešće na međunarodnim kongresima, simpozijumima i konferencijama po aktuelnim temama vezanim za djelovanje Udruženja. 

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

4. Jačanje imidža Udruženja

4.1. Unaprijediti saradnju sa svim medijima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu i angažovati renomiranu PR agenciju koja bi se bavila promoviranjem aktivnosti Udruženja široj javnosti. 

4.2. Redovno ažurirati web stranicu i društvene mreže sa aktivnostima i sadržajima Udruženja sa ciljem povećanja transparentnosti rada Udruženja. 

4.3. Ustaliti praksu oglašavanja Udruženja povodom svih aktuelnih pitanja iz privrede.

4.4. Štampanjem prigodne publikacije prezentirati Udruženje javnosti.

4.5. Aktivno se, uz angažman članstva, uključiti na prijavi projekata za udruženja, NVO i neprofitne organizacije kod nadležnih državnih institucija, ambasada i međunarodnih institucija. 

4.6.  Ključne aktivnosti usmjeriti na stvaranje preduslova za pripremu kvalitetnih projekata kod  nadležnih domaćih i inostranih institucija, težeći ka što boljem osiguranju finansija za kontinuiran i stabilan rad Udruženja. 

4.7. Intenziviranje kontakata sa društveno odgovornim javnim i privatnim preduzećima u cilju osiguranja sponzorstva, donacija i finansijske podrške za rad Udruženja. 

4.8. Nastaviti aktivnosti na angažmanu novih pravnih subjekata u članstvo Udruženja.

4.9. Shodno aktima Udruženja povećati aktivan angažman pojedinačnih članova u radu Udruženja, aktivnosti u radu komisija, izradi projekata i sl.

Nosioci aktivnosti: Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

5. Aktivan angažman Udruženja u predlaganju i izmjeni zakonske regulative koja se tiče     

    djelatnosti članova Udrženja i privrede u cjelini

5.1. Rasterećenje privrede

U cilju rasterećenja privrede Udruženje privrednika će kontinuirano raditi na aktivnostima smanjenje opterećenja cijene rada, smanjenja parafiskalnih nameta, sprječavanje uvođenja novih nameta, uvođenje poreznih olakšica, te smanjenju broja i visine naknade za administrativne i sudske takse.

5.2. Poboljšanje poslovnog ambijenta

Sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta Udruženje će u narednom periodu poduzeti sve aktivnosti i, u saradnji sa svim relevantnim faktorima koji o tome odlučuju, insistirati na hitnom usvajanju već pripremljenih dobrih zakonskih rješenja, akata i dr.

5.3. Detektovanje i rješavanje konkrektih problema                                                                                        U ovu svrhu iskoristiti sve potencijalne izvore saznanja, kontakte i konekcije, kako bi se tačno i jasno detektovao konkretan problem, trasirao put, upoznala prava procedura i instance na kojima se donose odluke, propisi, pravila i zakoni koji se tiču, prvenstveno djelatnosti članova Udruženja.         5.4. Aktivnosti na uspostavi komunikacije/kontakata sa skupštinskim/parlamentarnim tijelima na kantonalnim/federalnom/državnom nivou.

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor,Savjet za podršku članovima Udruženja i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

6. Savjet za podršku članovima Udruženja

6.1. Pružanje pomoći članovima Udruženja,                                                                                  

posebno u sljedećim oblastima:

     -Računovodstvo, revizija, poresko i ostalo savjetovanje

     -Pravno savjetovanje: angažovati renomiranu advokatsku kancelariju za podršku radu

      Udruženja i uspostaviti mehanizam pravne podrške i zaštite članica Udruženja.

     -Poslovno savjetovanje vezano za izlazak na strana tržišta

     -IT savjetovanje;

6.2. Ostvarivanje saradnje sa državnim institucijama

                                                                                                         

  kao i udruženjima, u cilju poboljšanja poslovnog okruženja u BiH.

 -pronalaženje modela saradnje i povezivanje sa vlastima (npr. Udruženje kao savjetodavno

  tijelo za privredna pitanja i tokove);

6.3. Pokretanje inicijativa i drugih vidova djelovanja,

-u oblasti propisa posebno se fokusirati na doprinose kao ključni problem;

-pokrenuti inicijativu za potpunu liberalizaciju radne snage, uz istovremeno kvalitetnu i       

 sveobuhvatnu reviziju nezaposlenih na biroima rada;

-inspekcijski nadzori kao teren za pokretanje Inicijativa, pravnih i drugih metoda ka

  ispravljanju postojećeg stanja (improvizacija; paušalno tumačenje; sudska praksa /ne ulazi se

  u šuštinu i dokazivanje/; odgovornost institucija);

-indirektni porez i mogućnosti djelovanja u ovoj oblasti (PDV povrat -bez odlaganja; pitanje

 odlaganja izvršenja po rješenju i dr.);

-raditi u ime svih u FBiH i koliko je moguće u cijeloj BiH;

-da aktivnosti Savjeta Udruženja za podršku privrednicima budu stalna praksa (ispitivanje

 pojedinih zakonskih propisa; inicirati, pokretati i pratiti procese i sl.).

Nosioci aktivnosti: Savjet za podršku članovima Udruženja,Upravni odbor i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

7. Osnaživanje  ženskog poduzetništva

7.1. Formiranje odjela “žena poduzetnica” u okviru Udruženja

-uraditi sve potrebne suštinske i tehničke pretpostavke za realizaciju ove ideje (nastale iz posjete Kataru i prijedloga predstvanice poslovnih žena Katara za jednim ovakvim odjelom, koji bi bio veza za uspostavljanje saradnje  sa bosanskohercegovačkim poslovnim ženama).

-pronalaženje modela saradnje i povezivanje sa ovakvim ili sličnim oblicima organizovanja žena poduzetnica iz BiH u cilju zajedničkog nastupanja na domaćem i inostranom tržištu.

Nosioci aktivnosti: Upravni odbor,Savjet za podršku članovima Udruženja i Sekretar Udruženja

Vremenski rok: Tokom cijele godine, u kontinuitetu

*

Plan rada za 2024. godinu je okviran, i ovim planom nisu obuhvaćene sve aktivnosti koje će se provoditi tokom godine.

Udruženje će, po potrebi, usvajati detaljan plan aktivnosti za mjesec ili kvartal unaprijed, u okviru sjednica Upravnog odbora.

U planu će se naći aktivnosti od kojih članovi Udruženja mogu imati koristi, te mogu poboljašati svoje poslovanje u 2024. godini, i u tom kontekstu otvoren je poziv svim članovima Udruženja za aktivno učestvovanje u predlaganju aktivnosti, tokom cijele godine.

A K T I V N O S T I

U nastavku su hronološki predstavljene pojedine planirane aktivnosti Udruženja:

Januar 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

Februar 2024.

 • Priprema i održavanje XXVII sjednice UO Udruženja

(radni datum:15.02.2024.god./četvrtak/)

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe) 

Mart 2024.

 • SUSRETI članova Udruženja-IFTAR

(radni datum: 18.03.2024.god./ponedeljak/)

 • Izrada LIČNE KARTE UDRUŽENJA sa podacima iz 2023.godine

(nakon završnih računa i obrade podataka od agencije FIA)

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

April 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe) 

Maj 2024.

 • Priprema i održavanje XXVIII sjednice UO Udruženja

(radni datum:24.05.2024.god./petak/)

 • SUSRETI članova Udruženja i posjeta firmi članici

(radni datum:24.05.2024.god./petak/)

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

Juni 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe) 

Juli 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe) 

 • godišnji odmori

August 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe) 

Septembar 2024.

 • Priprema i održavanje XXIX sjednice UO Udruženja

(radni datum:27.09.2024.god./petak/)

 • SUSRETI članova Udruženja i posjeta firmi članici

(radni datum:27.09.2024.god./petak/)

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

Oktobar 2024.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

Novembar 2024.

 •  Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

Decembar 2024.

 • Priprema i održavanje XXX sjednice UO Udruženja

(radni datum:23.12.2024.god./ponedeljak/)

 • Priprema i izrada Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2024.god.
 • Priprema i izrada Plana i Programa za 2025.godinu
 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

(kontinuirano informisanje o svim vrstama edukacija potencijalno bitnim članovima Udruženja i to putem web stranice i viber grupe)

(izvod iz Statuta Udruženja /integralni tekst/)

CILJEVI I DJELATNOSTI

UDRUŽENJA PRIVREDNIKA “POZITIV”

Prema Statutu Udruženja privrednika “Pozitiv“ (br.33/18 od 26.12.2018.g.), član 9,

ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • Zalaganje za podizanje privrednog, investicijskog, društveno-ekonomskog, obrazovnog, zdravstvenog, socijalnog, kulturološkog i tehnološkog razvoja;
 • Zalaganje za poboljšanje tržišne ekonomije, za poboljšanje uslova za rad i poduzetništvo, rast investicija i privredne saradnje;
 • Pružanje podrške i zalaganje za afirmaciju, zaštitu i ostvarenje ekonomskih, socijalnih,

kulturnih i drugih ljudskih prava i sloboda;

 • Zalaganje za formiranje etike u poslovnom svijetu, realizacija aktivnosti na podizanju

svijesti o društvenoj odgovornosti;

 • Zalaganje za obezbjeđenje uslova za što kvalitetnije i efikasnije uspostavljanje veza i razmjene informacija između privrednika iz BiH i inostranstva, te unapređenje odnosa između istih;
 • Zalaganje za stvaranje pozitivne atmosfere i okruženja za što lakše, bolje i učinkovitije

ostvarenje razvoja svih grana privrede u BiH;

 • Zalaganje za unapređenje komunikacije i odnosa između privrednika i fizičkih i pravnih lica koja žele ostvariti saradnju sa privrednicima
 • Zalaganje i podrška poboljšanju uvjeta za ulaganja stranih privrednika na cijelom prostoru BiH;
 • Zalaganje za smanjenje siromaštva i rast zaposlenosti, te povećanja opšteg društvenog blagostanja;
 • Zalaganje za razvoj i podsticanje na investiranje u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonom, te zalaganje za razvoj poslovnog ambijenta i uspješnih projekata iz oblasti privrede;
 • Zalaganje za saradnju između privrednika te podrška i koordinacija aktivnosti radi uspostavljanja i unapređenja poslovne saradnje članova Udruženja i pronalaženje rješenja za eventualne probleme u poslovnoj saradnji između članova Udruženja;
 • Zalaganje za zaštitu prava privrednika članova Udruženja i pružanje pomoći te zastupanje i zaštita interesa članova Udruženja u cilju unapređenja kvaliteta poslovne saradnje;
 • Organizovanje sastanaka privrednika i zajedničko iznalaženje rješenja, u skladu sa Zakonom, za probleme koje prate privredne subjekte;
 • Pomoć u pružanju pravne, ekonomske, tehničke i drugih vrsta pomoći domaćim investitorima i privrednicima, potrebnih u postupku osnivanja i registracije poslovnih subjekata, sukladno Statutu i Zakonu;
 • Organizovanje tečajeva/kurseva raznih vrsta, radi edukacije privrednika i ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • Pružanje svih vidova materijalne pomoći članovima Udruženja kojima je pomoć potrebna, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaganje za razvoj kulture dijaloga i saradnje te jačanje svijesti o važnosti razvoja poduzetništva, investiranja i privrede;
 • Pružanje pomoći i podrške razvoju nauke i obrazovanja s posebnim akcentom na edukaciju iz oblasti privrede, investicija, domaće saradnje;
 • Pružanje savjeta privrednicima i u tom cilju angažiranje stručnjaka i saradnika raznih profila i zanimanja, u skladu sa zakonom, a radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom;
 • Organiziranje edukativnih seminara za privrednike, okruglih stolova, debata, kreativnih radionica, savjetovanja, tribina, simpozija, konferencija, kulturnih i drugih manifestacija, sajmova, izložbi i donatorskih večeri, a sve u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • Obavljanje humanitarne aktivnosti u cilju podrške i prikupljanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva, kao i druge humanitarne aktivnosti koje za cilj imaju smanjenje siromaštva i poboljšanje uslova za život i rad;
 • Izdavanje časopisa, brošura, letaka, biltena, kataloga, knjiga i drugih publikacija, u skladu sa Zakonom a shodno ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom Udruženja;
 • Omogućavanje upoznavanja i zbližavanja poslovnih ljudi u BiH;
 • Zalaganje za razvoj društveno-ekonomske svijesti te organiziranje aktivnosti koje će utjecati na širenje svijesti o poduzetništvu kao i podsticanje privrednika na njihovo stručno edukovanje;
 • Zalaganje za razvoj obrazovanja, zapošljavanja, pružanje podrške razvoju zdravstvene infrastrukture te pomaganje istih kroz realizaciju ekonomskih projekata, u skladu sa Zakonom;
 • Zalaganje za ostvarivanje saradnje sa univerzitetima i naučno-istraživačkim centrima te sudjelovanje u naučnim istraživanjima iz pojedinih oblasti značajnih za rad Udruženja;
 • Podržavanje socijalne, kulturne, umjetničke i sportske aktivnosti, odnosno aktivnosti koje su od društvenog značaja, u skladu sa Zakonom, te zalaganje za razvoj turizma i ekologije;
 • Zalaganje za osnivanje obrazovno-odgojnih institucija kao temeljnog elementa razvoja, te u tom smislu pružanje pomoći i dodjeljivanje raznih vrsta stipendija;
 • Uspostavljanje saradnje sa donatorima i primanje svih vrsta donacija, novčane i materijalne pomoći, u stvarima i pravima, iz BiH i inostranstva, u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • Pomoć u promovisanju prirodne, povijesne i kulturne baštine, u skladu sa Zakonom.