Godišnji plan rada


Godišnji plan rada Udruženja privrednika“Pozitiv” za 2021.

Plan i program za 2021.godinu prilagodjen je trenutnoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji, epidemiološkim i drugim ograničavajućim faktorima usljed pandemije corona virusa, materijalnim mogućnostima, organizacionim i kadrovskim kapacitetima Udruženja.

Imajući u vidu planirane aktivnosti i rezultate koje je Udruženje postiglo u prethodnom periodu, okvirnim planom rada za 2021. godinu predlažu se sljedeći ciljevi i odgovarajuće aktivnosti u cilju njihove realizacije.

 

C I LJ E V I

 

 • kroz Savjet za podršku članovima Udruženja omogućiti pružanje konsaltinga i aktivnog djelovanja tj. iznalaženja konkretnih rješenja članovima Udruženja;
 • snažno aktiviranje Udruženja u postupcima donošenja i izmjena propisa iz oblasti kojima se bave članovi Udruženja;
 • pomoć članovima Udruženja za izlazak na strano tržište;
 • jačanje kapaciteta i unapredjenje rada Udruženja;
 • jačanje edukacionih aktivnosti i promoviranje stručnog unapredjenje članova Udruženja
 • jačanje imidža Udruženja

 

 1. Savjet za podršku članovima Udruženja

1.1. Pružanje pomoći članovimaUdruženja,                                                                                                        

      posebno u sljedećim oblastima:

     -Računovodstvo, revizija, poresko i ostalo savjetovanje

     -Pravno savjetovanje

     -Poslovno savjetovanje vezano za izlazak na strana tržišta

     -IT savjetovanje

1.2. Ostvarivanje saradnje sa državnim institucijama kao i udruženjima, u cilju poboljšanja poslovnog okruženja u BiH.

 

 1. Aktivan angažman Udruženja u predlaganju i izmjeni zakonske regulative koja se tiče

    djelatnosti članova Udrženja i privrede u cjelini

2.1. Rasterećenje privrede

U cilju rasterećenja privrede Udruženje privrednika će kontinuirano raditi na aktivnostima smanjenje opterećenja cijene rada, smanjenja parafiskalnih nameta, sprječavanje uvođenja novih nameta, uvođenje poreznih olakšica, te smanjenju broja i visine naknade za administrativne i sudske takse.

2.2. Poboljšanje poslovnog ambijenta

Sa ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta Udruženje će u narednom periodu poduzeti sve aktivnosti i, u saradnji sa svim relevantnim faktorima koji o tome odlučuju, insistirati na hitnom usvajanju već pripremljenih dobrih zakonskih rješenja, akata i dr.

2.3. Detektovanje i rješavanje konkrektih problema

U ovu svrhu iskoristiti sve potencijalne izvore saznanja, kontakte i konekcije, kako bi se tačno i jasno detektovao konkretan problem, trasirao put, upoznala prava procedura i instance na kojima se donose odluke, propisi, pravila i zakoni koji se tiču, prvenstveno djelatnosti članova Udruženja.           

2.4. Aktivnosti na uspostavi komunikacije/kontakata sa skupštinskim/parlamentarnim tijelima na kantonalnim/federalnom/državnom nivou.

 

 1. Izlazak na inostrano tržište

3.1. Pomoć članovima Udruženja za izlazak na strano tržište

Koristeći stečeno iskustvo i poznavanje potrebnih procedura od članova Udruženja već afirmisanih izvoznika koji su stekli zavidno inostrano iskustvo, maksimalno iskoristiti ta saznanja kako bi se članovima koji tek nastupaju na to tržište olakšalo, koliko je moguće, više proceduralnih i drugi rješenja, te, samim tim, minimizirale eventualne komplikacije i mogući nepotrebni novčani izdaci.

3.2. Zajednički angažman članova Udruženja

Od potencijalnih i onih koji već nastupaju na inostranom tržištu pokušati naći model zajedničkog angažmana i intezivno raditi na tome.

 

 1. Jačanje kapaciteta i unapredjenje rada Udruženja

4.1. Međusobna saradnja članova Udruženja kroz stvaranje uslova za jaču saradnju kroz razmjenu usluga i roba;

4.2. Servisiranje kadrovskih potreba članova, te otvaranje moguće saradnje kroz volonterski ili pripravnički rad studenata;

4.3. Zajednički nastupi članova u nabavci roba, usluga, energije i drugog;

4.4. Aktivnije uključenje Udruženja u sve tokove i aktivnost članova Udruženja;

4.5. Jačanje svijesti o važnosti kupovine i korištenja domaćih proizvoda i usluga

 

 1. Edukacijske aktivnosti Udruženja

5.1. Organizirati minimalno dva stručno – edukativna seminara, webminara, radionice ili predavanja za članove Udruženja na osnovu iskazanih potreba i aktuelnih problema u privredi.

5.2. Uzeti aktivno učešće na domaćim stručnim seminarima, savjetovanjima i raspravama po aktuelnim temama vezanim za djelovanje Udruženja.

5.3. Uzeti učešće na međunarodnim kongresima, simpozijumima i konferencijama po aktuelnim temama vezanim za djelovanje Udruženja. 

 

 1. Jačanje imidža Udruženja

6.1. Unaprijediti saradnju sa svim medijima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, promoviranjem aktivnosti Udruženja široj javnosti. 

6.2. Redovno ažurirati web stranicu i društvene mreže sa aktivnostima i sadržajima Udruženja sa ciljem povećanja transparentnosti rada Udruženja. 

6.3. Ustaliti praksu oglašavanja Udruženja povodom svih aktuelnih pitanja iz privrede.

6.4. Štampanjem prigodne publikacije prezentirati Udruženje javnosti.

6.5. Aktivno se, uz angažman članstva, uključiti na prijavi projekata za udruženja, NVO i neprofitne organizacije kod nadležnih državnih institucija, ambasada i međunarodnih institucija. 

6.6.  Ključne aktivnosti usmjeriti na stvaranje preduslova za pripremu kvalitetnih projekata kod  nadležnih domaćih i inostranih institucija, težeći ka što boljem osiguranju finansija za kontinuiran i stabilan rad Udruženja. 

6.7. Intenziviranje kontakata sa društveno odgovornim javnim i privatnim preduzećima u cilju osiguranja sponzorstva, donacija i finansijske podrške za rad Udruženja. 

6.8. Nastaviti aktivnosti na angažmanu novih pravnih subjekata u članstvo Udruženja.

6.9. Shodno aktima Udruženja povečati aktivan angažman pojedinačnih članova u radu Udruženja, aktivnosti u radu komisija, izradi projekata i sl.

. . .

Plan rada za 2021. godinu je okviran, i ovim planom nisu obuhvaćene sve aktivnosti koje će se provoditi tokom godine. Udruženje će usvajati detaljan plan aktivnosti za mjesec ili kvartal unaprijed, u okviru sjednica Upravnog odbora.

U planu će se naći aktivnosti od kojih članovi Udruženja mogu imati koristi, te mogu poboljašati svoje poslovanje u 2021. godini, i u tom kontekstu otvoren je poziv svim članovima Udruženja za aktivno učestvovanje u predlaganju aktivnosti.

 

A K T I V N O S T I

 

U nastavku su hronološki predstavljene pojedine planirane aktivnosti Udruženja:

Januar 2021.

 • Analiza uplate članarine i pripreme za reviziju članstva, u skladu sa odlukama 14. sjednice UO Udruženja od 02.12.2020.g.

Februar 2021.

 • Revizija članstva.
 • Slanje ankete s upitom o potrebama članova u 2020. godini od Udruženja i drugih članova Udruženja.
 • Slanje liste stipendista Fondacije Izvor nade (završne godine studija) članovima Udruženja

Mart 2021.

 • Održavanje VIII redovne Skupštine Udruženja (04.03.2021.god.)

April 2021.

 • Susreti članova Udruženja

Maj 2021.

 • Susreti članova Udruženja
 • Priprema i održavanje XVI sjednice UO Udruženja

Juni 2021.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

Juli 2021.

 • Putovanje članova Udruženja

August 2021.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

Septembar 2021.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja
 • Priprema i održavanje XVII sjednice UO Udruženja

Oktobar 2021.

 • Susreti članova Udruženja

Novembar 2021.

 • Edukacijske aktivnosti Udruženja

Decembar 2021.

 • Priprema i izrada Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2021.god.
 • Priprema i izrada Plana i Programa za 2022.godinu
 • Priprema i održavanje XVIII sjednice UO Udruženja