Prolongirana primjena elektronskog potpisa

31. Januar 2020
Elektronski potpis

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kojom se početak primjene elektronskog potpisa zasnovanog na elektronskom certifikatu na elektronskim carinskim deklaracijama prolongira za 1. juli 2021. godine.

Prolongiranje je potrebno jer još nije zaživjelo izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda za korištenje naprednog elektronskog potpisa obveznicima indirektnih poreza u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.

Vijeće ministara zadužilo je UIOBiH i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da, do dana početka primjene ove odluke, preduzmu sve potrebne aktivnosti iz svojih nadležnosti za certifikovanje UIOBiH za pružanje usluga u vezi sa elektronskim potpisom zasnovanim na kvalifikovanoj potvrdi, te da o tim aktivnostima sačine plan i da o realizaciji aktivnosti izvijeste Vijeće ministara BiH.

Izvor: Akta.ba