Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma za 2016. godinu

19. Septembar 2016

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma”, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj 1686/16 od 01.09.2016 godine, („Službene novine Federacije BIH”, broj:70/16) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-858/16 od 14.09.2016., federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje i odabir korisnika sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma” za 2016. godinu

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava “Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma” utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2016 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/15-).

II.

NAZIV PROGRAMA:

  1. Sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje, obnova i unapređenje turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture, u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM.
  2. Sufinansiranje Programa razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma (za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista), u iznosu od 300.000,00 KM.
  3. Sufinansiranje Programa razvoja sportsko-avanturističkog turizma (biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i si.) u cilju obogaćenja i unapređenja turističke ponude i privlačenja kako domaćih, tako i regionalnih i stranih turista u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.
  4. Sufinansiranje Programa podrške “Zelenoj liniji” u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID), za korisnike koji su se registrirali kod UNDP-a za projekt isključivo za područje Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 200.000,00KM.
  5. Sufinasiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala (sajmovi, manifestacije, kongresi, festivali, itd.), koji imaju internacionalni značaj i organizuju se na području Federacije BiH, a promoviraju turističku destinaciju, raspoložive resurse, tradiciju i kulturu naroda i običaja u Federaciji BiH, kao i sa kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteljstva, u ukupnom iznosu od 200.000,00KM.
  6. Sufinansiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala kroz izradu promotivnih materijala u elektronskom i printanom obliku na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, engleskom jeziku i po mogućnosti još jednom stranom jeziku (web portala, aplikacija i video zapisa/spotova, brošura, stručne literature, itd.), koji doprinose boljoj informiranosti turista o raspoloživim resursima i kapacitetima Bosne i Hercegovine, kao i širenju informacija o turističkim destinacijama i ponudi, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM
  7. Sufinasiranje Programa podrške putničkim agencijama koje rade na dovođenju turista u BiH – IN-COMING i vrše promociju raspoloživih resursa i turističkih destinacija na području Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 150.000KM.
  8. Sufinansiranje Programa podrške idejnih rješenja i izrade originalnih turističkih suvenira u svrhu jačanja turističke ponude (etno-suvenir vezan za tradicijsku, ruralnu, kulturnu baštinu; suveniri koji provišu domaće gastronomske brendove i organske proizvode; eko – suveniri kao eterična ulja i sapuni, itd.), koji bi se koristili na domaćim i međunarodnim sajmovima i u prodaji, u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

Informacije o popisu obavezne dokumentacije na Javni poziv, obrasce prijave, roku za dostavu prijava, rezultatima Javnog poziva i ostale važne napomene i opće odredbe nalaze se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, www.fmoit.qov.ba i u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj: 06-22-858/16-1

Sarajevo, 15.09.2016. godine

MINISTRICA

Edita Đapo

 

Na sljedećem linku možete preuzeti dokumentaciju u vezi raspisanog Javnog poziv (Javni poziv2016 (1).doc, Obrazac zahtjeva.doc, Biznis plan(1).doc, Izjava o realizaciji projekta (I-1)(1).doc, Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)(1).doc, Izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti_enu 2015 turizam(1).doc) .

 

Izvor: www.fmoit.gov.ba