UP “Pozitiv“ organizirao seminar o javnim nabavkama za članove i prijatelje Udruženja

19. April 2018
Seminar o javnim nabavkama by Hajrudin Buza 18.4.2018 a

Udruženje privrednika “Pozitiv“ organiziralo je 18. aprila seminar o javnim nabavaka na temu “Priprema ponude po novom ZJN BiH“.

Predavač na seminaru bio je Hajrudin Buza, certificirani predavač Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.

Prisutne učesnike na početku seminara pozdravio je Amel Duranović, sekretar Udruženja te prisutnima zaželio uspješan seminar i korist od usvojenih znanja tokom seminara.

Prisutni zaposlenici kompanija koje su članice Udruženja, kao i određeni broj prijatelja Udruženja, imao je priliku da tokom seminara sazna brojna pitanja s kojim se ponuđači ali i ugovorni organi susreću tokom pripreme ili izrade tenderske dokumentacije.

Cilj seminara bio je da uposlenike koji rade na tenderskim dokumentacijama upozna s osnovnim elementima Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima sa aspekta ponuđača, pregledom tenderske dokumentacije, pripremom ponude, pravima i obavezama ponuđača u postupcima nabavke a značajan dio seminara bio je posvećen pitanjima i odgovorima učesnika.

Učesnici su nakon seminara razmijenili određena međusobna iskustva u pogledu pripreme javnih nabavki te izrazili zadovoljstvo organiziranim seminarom.