Sudski raskid ugovora o radu – PRAVO I POREZI

22. Oktobar 2019

Prestanak ugovora o radu sudskim raskidom jedan je od načina prestanka ugovora o radu utvrđen Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17., dalje: ZR). ZR takav način prestanka ugovora o radu naziva prestanak odlukom nadležnog suda (čl. 112. t. 8.). Do sudskog raskida ugovora o radu može doći uz kumulativno ispunjenje određenih zakonskih pretpostavki predviđenih u odredbi čl. 125. ZR-a. Naime, temeljna zakonska pretpostavka i uvjet za provedbu postupka sudskog raskida ugovora o radu jest da poslodavac radniku otkaže ugovor o radu, a sud nakon provedenog postupka utvrdi da je otkaz nedopušten.

Naš stručnjak za kadrovska pitanja Ivan Vidas, struč. spec. oec. u suradnji s Anjom Juršetić, mag. iur. detaljno je obradio ovu tematiku u novom izdanju časopisa Pravo i porezi.

Više o ovoj aktualnoj temi možete pročitati na donjem linku:

Sudski raskid ugovora o radu Pravo i porezi, Ivan Vidas