Revicon porezni kutak: Dodatna primanja i koristi radnika

25. Mart 2022

Dodatna primanja i naknade troškova radnicima po raznim osnovama, kao i razne nenovčane “koristi” radnika koje se porezno tretiraju kao sastavni dio njihove plaće, uvijek izazivaju i veliki broj dilema i upitnika u praksi.

Revicon porezni kutak

NOVI ONLINE SEMINAR

DODATNA PRIMANJA

I KORISTI RADNIKA

– prava i obaveze –

31. 3. 2022. (četvrtak), s početkom u 10:00

Dodatna primanja i naknade troškova radnicima po raznim osnovama, kao i razne nenovčane “koristi” radnika koje se porezno tretiraju kao sastavni dio njihove plaće, uvijek izazivaju i veliki broj dilema i upitnika u praksi. Na ovom seminaru, na sva ta pitanja Revicon će odgovoriti kako sa radno-pravnog aspekta (pravo radnika – obaveza poslodavca ili ne?) i sa poreznog aspekta (oporezivo ili ne…? „korist“ ili ne…?).

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Poreske uprave RS
 • Predstavnik Poreske uprave BDBiH

 Program:

Topli obrok

 • (Ne)obaveznost isplate naknade za topli obrok
 • Neoporezivi iznos (ili vrijednost) toplog obroka
 • Topli obrok za:
  • puno i nepuno radno vrijeme
  • rad šest dana u sedmici
  • rad u dane sedmičnog odmora
  • prekovremeni rad 
  • rad u smjenama i turnusu
  • rad od kuće
 • „Kombinovani“ topli obrok (u ishrani i u novcu)
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Naknada za prevoz na posao i sa posla

 • (Ne)obaveznost naknađivanja troškova prevoza
 • Naknada troškova javnog prevoza
 • Korištenje službenog vozila za prevoz na posao i sa posla
 • Korištenje privatnog vozila za prevoz na posao i sa posla
 • Maksimalni neoporezivi iznos u svim situacijama
 • Mogućnost srazmjernog umanjenja naknade za prevoz
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Dodatak za minuli rad

 • (Ne)obaveznost dodatka za minuli rad
 • Godine staža koje se uzimaju u obračun minulog rada
 • Postotak dodatka za minuli rad
 • Obračun minulog rada:
  • za vrijeme odsustva sa rada (bolovanje, godišnji odmor, plaćeno odsustvo)
  • za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, plaću po osnovu radnog učinka, nepuno radno vrijeme i dr.
 • Odnos dodatka za minuli rad i propisane najniže plaće
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Otpremnina u svim situacijama

 • (Ne)obaveznost isplate otpremnine
 • Uslovi za isplatu otpremnine
 • Minimalni i maksimalni iznosi otpremnine
 • Osnovica za obračun otpremnine
 • Porezni tretman otpremnine prilikom:
  • otkaza ugovora o radu
  • odlaska u penziju
  • sporazumnog prestanka ugovora o radu
 • Neoporezive i oporezive otpremnine
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Službena putovanja i rad na terenu

 • Dnevnice: minimalni i neoporezivi iznosi
 • Međusobna isključivost dnevnice i toplog obroka 
 • Troškovi smještaja za vrijeme službenog putovanja
 • Troškovi prevoza na službenom putovanju
 • Naknada ostalih troškova službenih putovanja
 • Obaveznost primjene posebnih propisa
 • Razlike između službenih putovanja i rada na terenu
 • Naknada za rad na terenu u različitim situacijama
 • Prekovremeni rad za vrijeme sl. puta i terenskog rada
 • Korištenje biznis kartice za vrijeme službenog puta 
 • Privatna i nedokumentirana potrošnja („korist“ radnika)
 • Potrebna i zahtijevana dokumentacija
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Regres za godišnji odmor

 • (Ne)obaveznost isplate regresa
 • Uslovi za isplatu regresa
 • Isplata regresa radnicima koji nisu koristili godišnji odmor
 • Isplata regresa srazmjerno broju dana korištenog godišnjeg odmora
 • Isplata regresa radnicima koji rade nepuno radno vrijeme
 • Obaveza isplate regresa radnicima kojima je prestao radni odnos
 • Regres u slučaju poslovnog gubitka
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Ostala (ne)oporeziva dodatna primanja radnika

 • Pokloni povodom državnih, vjerskih i dr. praznika
 • Jubilarne nagrade
 • Naknada za odvojeni život
 • Pomoć u slučaju smrti ili teške bolesti
 • Druga (ne)oporeziva dodatna primanja radnika
 • Praksa porezne i radne inspekcije

Oporezive koristi radnika

 • Korištenje službenih vozila u osobne svrhe
 • Korištenje nekretnina poslodavca u osobne svrhe
 • Krediti i pozajmice radnicima pod povoljnijim uslovima
 • Manjkovi koji se tretiraju kao korist radnika
 • Izmirivanje zaposlenikovih privatnih obaveza
 • Plaćanje osiguranja u korist radnika
 • Korištenje biznis kartice za osobne potrebe
 • Oprost potraživanja od radnika
 • Ostale oporezive koristi radnika
 • Praksa porezne inspekcije

Šta nije oporeziva korist radnika

 • Sva dodatna primanja do neoporezivog iznosa
 • Radna odjeća sa znakom poslodavca
 • (Ne)oporezivi troškovi ljekarskih pregleda
 • (Ne)oporezivi troškovi obrazovanja i stručnog osposobljavanja
 • Ostale (ne)oporezive koristi radnika
 • Praksa porezne inspekcije

Naknade licima angažiranim po drugim osnovama

 • Dodatne naknade po osnovu ugovora o djelu
 • Dodatne naknade po osnovu autorskih ugovora
 • Dodatne naknade za privremene i povremene poslove
 • Dodatne naknade po menadžerskom ugovoru
 • Dodatne naknade vlasnicima privrednog društva
 • Dodatne naknade voditeljima obrta
 • Praksa porezne inspekcije

Druge aktuelnosti iz propisa i prakse

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija – razgovor uživo sa relevantnim osobama – gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja odmah u toku seminara
 • prateće seminarske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /www.akta.ba/