Preporuka za unapređenje izvoznih kapaciteta BiH

15. Januar 2020

Osnovni uslov za stvaranje mogućnosti izvoza bh. proizvođača, te povećanja sigurnosti potrošača u Bosni i Hercegovini je usaglašenost sistema sigurnosti bh. proizvoda, sa sistemom sigurnosti EU proizvoda, kažu u VTK BIH. To podrazumijeva stvaranje institucionalnog okvira za provođenje zakona usklađenih sa zahtjevima EU, a što su obaveze koje je BiH preuzela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP).

Usaglašavanjem tih propisa vrši se usaglašavanje standarda BiH sa EU standardima, što omogućava integraciju sa EU tržištem. Približavanje EU standardima (koji se odnose na kvalitet proizvoda) dovest će automatski do rasta konkurentnosti privrede i bh. proizvoda na ovom tržištu.

Usklađivanje propisa preduslov je za brži razvoj infrastrukture kvaliteta,  i omogućit će razvoj tijela za ocjenu usklađenosti (laboratorija). Time će, pored svaranja uslova za veći izvoz bh proizvoda, doći i do zaštite bh. potrošača od proizvoda koji ne zadovoljavaju standarde kvalitete.

Privrednici nisu zadovoljni nivoom razvijenosti kapaciteta tijela za ocjenu usklađenosti proizvoda u BiH, (akreditiranih laboratorija), te su potvrdu o usklađenosti, prinuđeni  tražiti u inostranstvu.

Bosna i Hercegovina, u odnosu na susjedne države zaostaje, u procesu usklađivanja propisa sa propisima EU, te je potrebno insistirati da se taj proces ubrza kako bi se omogućilo stvaranje uslova za otvaranje pristupa EU tržištu. Odnosno, povećanju izvoza bh. proizvoda u EU.

Ključni razlozi pomenutog zaostajanja BiH su prema nalazu Revizije “Sigurnost proizvoda i integracije u tržište EU” nedonošenje tehničkih propisa, i zastoj u radu Komiteta za tehničke propise. Naime, niti jedan tehnički propis BiH koji regulira sigurnost industrijskih proizvoda, nije donesen u roku koji je utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Budući da je došlo do prekida rada Komiteta za tehničke propise, MVTEO BiH, nakon 2012. godine nije donešena ni jedna naredba o tehničkim zahtjevima za industrijske proizvode.

Nepostojanje usklađenih propisa onemogućava izvoz industrijskih proizvoda veće složenosti, s jedne, a omogućava prodaju uvezenih proizvoda koji ne zadovoljavaju standard EU, s druge strane.

Također, BiH nije usaglasila ni propise koji reguliraju građevniske proizvode, što omogućava korištenje proizvoda lošijeg kvaliteta i manje sigurnosti od ovih koji su propisani EU tehničkim zahtjevima.

VTK BiH je sredinom 2019. godine tražila od MVTEO BiH donošenje odgovarajućih propisa sa odgovarajućim tehničkim zahtjevima za građevinski čelik u BiH. Ovom zahtjevu nije udovoljeno zbog zastoja u radu Komiteta za tehničke propise.

Za razliku usklađivanja regulative o oblasti sigurnosti industrijskih proizvoda,  ostvaren je evidentan napredak u pogledu usvajanja propisa značajnih za sigurnost hrane. Time su stvorene pretpostavke za izvoz ovih bh proizvoda na EU tržište. Naime, BiH ima odobrenje za izvoz mesa peradi, milijeka i jaja, ali, za razliku od susjednih država, BiH zaostaje u uspostavi infrastrukture kvalitete potrebne za izvoz crvenog mesa.

VTK BiH apelira na nadležne institucije da intenziviraju aktivnosti vezano za usklađivanje propisa tj. da  ubrzaju donošenje propisa o sigurnosti proizvoda, kako bi se umanjile negativne posljedice za privredu i građane BiH.

Također, apeliraju i na nadležne institucije da pokrenu aktivnosti kako bi Komitet za izradu tehničkih propisa BiH ponovo krenuo sa radom, kako bi došlo do usvajanja nužnih propisa sa ciljem integracije na EU tržište.

Nepostojanjem tehničkih propisa BiH usaglašenih sa propisima EU, izostale su pretpostavke za izgradnju institucija infrastrukture kvaliteta.

“Usklađivanje propisa o sigurnosti proizvoda sa propisima EU, i izgrađen sistem infrastrukture, preduslovi su za olakšavanje plasmana bh. proizvoda na tržište EU, a samim tim i zaštita bh. potrošača od nesigurnih, manje kvalitetnih, uvoznih proizvoda. Ukratko, usklađivanjem bi se direktno uticalo na privredni rast i razvoj, a samim tim na veću zaposlenost i viši životni standard bh. građana”, kažu iz VTK BiH.

Izvor: Akta.ba