Novi online seminar: Top 50 pitanja i odgovora

14. Juni 2022

Sljedeće online druženje je koncipirano kao odgovori na TOP 50 najčešćih pitanja iz širokog spektra poreza, doprinosa, taksi…, računovodstva, revizije, radnog prava.

NOVI ONLINE SEMINAR

TOP 50 PITANJA I ODGOVORA

 • Porezi i doprinosi
 • Takse, naknade, članarine
 • Računovodstvo
 • Revizija
 • Radno pravo

22. 6. 2022. (srijeda), od 10:00 do 15:30

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • Predstavnik UINO BiH
 • Predstavnik Porezne uprave FBiH
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • Predstavnik inspekcije rada

Drage kolegice i kolege,

imajući u vidu najčešće probleme i dileme u Vašem svakodnevnom radu, sljedeće online druženje je koncipirano kao odgovori na TOP 50 najčešćih pitanja iz širokog spektra poreza, doprinosa, taksi…, računovodstva, revizije, radnog prava i – koječega još…

Naravno, Revicon tim i njihovi relevantni gosti-predavači će Vam, kao i do sada, odmah u toku seminara odgovoriti i na sva ostala i dodatna pitanja koja im postavite.

Najmanje 50, pa i mnogo više razloga da se ponovo vidite.

Program seminara:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 • vrijeme nastanka obaveze registracije za PDV
 • prefakturisanja u raznim situacijama
 • prodaja vozila u raznim situacijama
 • prodaja ispod nabavne/knjigovodstvene vrijednosti
 • upotreba vlastitih dobara i usluga u različite svrhe
 • postupanje kod datih i primljenih avansa
 • izgradnja i promet građevinskih objekata
 • prava i obaveze kod ulaganja u tuđe objekte/prostore
 • promjena PDV namjene objekata i opreme
 • izvršene i primljene usluge u prometu sa ino licima

 POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI

 • obračun najniže plaće u različitim situacijama
 • priznavanje ličnog odbitka u različitim situacijama
 • upotreba službenih vozila u privatne svrhe
 • službena putovanja, rad na terenu i rad na daljinu
 • radnici na bolovanju i porodiljskom odsustvu
 • menadžerski ugovori: mogućnosti/ograničenja/obaveze
 • obaveze za radnike na nepuno radno vrijeme
 • podnošenje prijava za radnike iz RS i BDBiH
 • unošenje i iznošenje sredstava u/iz samost. djelatnosti
 • raspolaganje dohotkom od samostalne djelatnosti

 POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU

 • porezni poticaj za novouposlene radnike
 • naknadni gubitak prava na porezne poticaje
 • porezni tretman amortizacije u raznim situacijama
 • rastegljivost principa „pažnje dobrog privrednika“
 • neprofitni subjekti kao obveznici poreza na dobit
 • porez po odbitku za nabavku i održavanje programa
 • porez po odbitku za pristup bazama podataka

 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 • izmjene obrazaca finansijskih izvještaja za 2022.
 • obaveze izvještajnih subjekata do 30.6.2022.
 • primljeni i dati popusti i rabati
 • ulaganja u tuđu imovinu
 • primljene i date donacije (MRS 20 / MSFI za MSS)
 • najmovi (MSFI 16 / MSFI za MSS)
 • priznavanje prihoda (MSFI 15 / MSFI za MSS)
 • interna realizacija po novom kontnom okviru
 • sitan inventar ili oprema?
 • šta je reprezentacija, a šta nešto drugo?

 RADNO PRAVO

 • angažman penzionera i studenata
 • prava na uvećanje plaće po raznim osnovama
 • bolovanja i porodiljska odsustva
 • prava radnika sa nepunim radnim vremenom
 • opravdani i neopravdani razlozi za otkaz
 • usklađivanje sa novim propisima o zaštiti na radu

 OSTALE AKTUELNOSTI

 • izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV
 • novi PDV tretman prometa nekretnina
 • nova PDV pravila za slobodne zone
 • novo Uputstvo za popunjavanje PDV prijave
 • (ne)dozvoljene isplate i naplate u gotovini
 • raspodjela i isplata dobiti
 • komunalne takse, naknade, članarine…

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći ih online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na njihovim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

 Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale učesnike

 Naknada za seminar na zahtjev:

 •   80 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 100 KM za ostale naručioce

 Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili seminaru na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

IZVOR: /www.akta.ba/