ZAŠTITA NA RADU

7. Februar 2023

REVICON PRAVNI KUTAK

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

ZAŠTITA NA RADU

Novi propisi iz oblasti zaštite na radu

Druga najaktualnija pitanja u praksi

Najčešće greške i kako ih izbjeći

14. 2. 2023. (utorak)     10:00 – 15:30       online

Program:

Novi Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Šta se smatra povredom na radu?

Šta se ne smatra povredom na radu?

Teže i lakše povrede na radu

Povreda na redovnom putu do mjesta rada i obratno

Novi obrasci izvještavanja o povredi na radu:

 • sadržaj i način popunjavanja
 • način dostavljanja i rokovi
 • obaveze prema zavodima zdravstvenog osiguranja
 • uloga inspekcija zaštite na radu


Novi Pravilnik o raspoređivanju radnika na poslove sa povećanim rizikom i ljekarskim pregledima

Najznačanije izmjene u odnosu na prethodni Pravilnik

Postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom

Uvjeti rada na poslovima sa povećanim rizikom

Postupak prethodnih periodičnih pregleda (sadržaj i rokovi)

Vanredni ljekarski pregledi

Alkotestiranje radnika

Ljekarski pregledi radnika koji rade noću

Procjena rizika na radu

Krajnji rok za izradu akta o procjeni rizika

Uloga poslodavca u procesu procjene rizika

Dokumentacija koja se dostavlja ovlaštenoj organizaciji u zavisnosti od djelatnosti

Najčešće greške i preporuke za postupanje


Radnik i povjerenik za zaštitu na radu

Obaveza određivanja radnika i povjerenika za zaštitu na radu

Uslovi za obavljanje navedenih poslova

Razlike između povjerenika i radnika za zaštitu na radu

Aktivnosti ovlaštene organizacije za zaštitu na radu

Mogućnost rada na nepuno radno vrijeme

Polaganje stručnog ispita

Ostvarivanje prava na plaću i njena visina

Osposobljavanje radnika za rad

Kada postoji obaveza osposobljavanja radnika?

Obaveza i način osposobljavanja radnika koji obavljaju:

 • administrativne poslove
 • poslove u proizvodnji
 • poslove sa povećanim rizikom

Lica koja mogu vršiti osposobljavanje radnika


Druga aktualna pitanja

Organizovanje poslova zaštite na radu:

 • određivanje radnika koji će obavljati poslove zaštite na radu
 • angažman ovlaštene organizacije za zaštitu na radu

Sredstva za rad i oprema lične zaštite

Obaveze poslodavca u vezi sa:

 • pružanjem prve pomoći
 • protupožarnom zaštitom

Elaborat o uređenju radilišta

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • praktičnim smjernicama za poslodavce
 • prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • mogućnosti Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar
 • brzim i pouzdanim odgovorima na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara


Naknada za seminar:

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru ili seminar na zahtjev
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.3383202200308627
BBI d.d.1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085
Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677
Nova banka a.d.5550050001608033
Union banka d.d. 1020500000075755
ProCredit banka d.d. 1941011354700156
Addiko Bank d.d.3060350000444164
ATOS BANK a.d. Banja Luka 5673831100002975

IZVOR: /revicon.info/