MENADŽERI: PROPISI I PRAKSA

1. Decembar 2022

Revicon kutak za upravljače

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

MENADŽERI: PROPISI I PRAKSA

 • PRAVA, NADLEŽNOSTI I BENEFICIJE
 • OBAVEZE I ODGOVORNOSTI
 • PRAVNI, POREZNI I FINANSIJSKI ASPEKTI
 • PROPISI I PRAKSA U FBiH I RS

07. 12. 2022. 10:00-15:30 online

Program:

Lica koja se mogu angažovati kao menadžeri:

 • Direktor / izvršni direktori
 • Rukovodioci službi, odsjeka, poslovnih jedinica
 • Strani državljani
 • Nezaposlena lica i penzioneri
 • Lica koja (ni)su u radnom odnosu kod drugog poslodavca

Načini angažmana direktora i prateće posljedice 

 • Odluka o imenovanju odgovornog lica
 • Ugovor o radu sa punim/nepunim radnim vremenom
 • „Menadžerski ugovor“ bez zasnivanja radnog odnosa
 • Ugovor o djelu / ugovor o dopunskom radu
 • Status menadžera koji nije u radnom odnosu
 • ostvarivanje prava po osnovu propisa o PIO
 • ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje
 • prava kod službi za zapošljavanje
 • Način zaključivanja ugovora kada je isto lice osnivač i direktor
 • Upisi u registre (registarski sud, Porezna uprava, UINO i dr.)
 • Uslovi i ograničenja kod odjava ovlaštenih lica
 • Status, postupanje i posljedice ukoliko direktor:
  • nije upisan u registre
  • nije odjavljen iz registra, a ne obavlja rad

Posebne odredbe u ugovorima o radu

 • Zabrana konkurencije
 • Poslovna tajna 
 • Plaća, bonusi i druge naknade
 • Mogućnost rada bez naknade
 • Pravo na prekovremeni rad 
 • Godišnji odmor
 • Prenos direktorskih ovlaštenja na drugog radnika
 • Pravo na dobit / dividendu

Imenovanje direktora u javnim preduzećima i ustanovama

 • Uredba o uslovima i načinu zapošljavanja u javnom sektoru
 • Slučajevi obaveznog imenovanja direktora iz reda zaposlenih
 • Mirovanje radnog odnosa po prethodnom ugovoru o radu
 • Premještaj na drugo radno mjesto nakon isteka mandata
 • Status v.d. direktora

Porezni tretman primanja direktora (porez na dohodak, dobit, doprinosi i PDV)

 • Plaće, bonusi, stimulacije i druge naknade
 • Mogućnost isplate neoporezivih naknada
 • Davanje i primanje pozajmica
 • Korištenje imovine firme (vozila, stanovi, mobiteli…)
 • Naknada troškova usavršavanja (certifikati, studij, poslovne edukacije)
 • Troškovi službenog putovanja
 • Korištenje biznis kartice
 • Stipendiranje djece menadžera
 • Relevantni aspekti transfernih cijena
 • Primjena međunarodnih ugovora: 
 • sporazuma o socijalnom osiguranju 
 • ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Odgovornost menadžera 

 • Opšta poslovna odgovornost
 • Porezna odgovornost
 • Odgovornost za finansijske izvještaje
 • Prekršajna / krivična / građanska odgovornost
 • Prenos odgovornosti na radnika / treća lica

Načini i postupak prestanka angažmana prilikom:

 • Isteka mandata
 • Otkaza ugovora
 • Razrješenja dužnosti
 • Ispunjenja uslova za odlazak u penziju
 • Stečaja, likvidacije i statusnih promjena

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Način rada i tok seminara zasnovan je na:

 • Važećim propisima i praksi
 • Prikazu najčešćih grešaka i savjetima kako ih izbjeći
 • Case studies baziranim na stvarnim slučajevima iz sudske i inspekcijske prakse 
 • Brzim i pouzdanim odgovorima na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo ili certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

 Naknada uključuje:

 • učešće na online seminaru ili snimak seminara (seminar na zahtjev)
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

PRIJAVI SE:

https://revicon.info/edukacije/revicon-consulting-Prijavi%20se,

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.3383202200308627
BBI d.d.1413105320013074
Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085
Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168
ASA Banka d.d. Sarajevo1344701000241677
Nova banka a.d.5550050001608033
Union banka d.d. 1020500000075755
ProCredit banka d.d. 1941011354700156
Addiko Bank d.d.3060350000444164
ATOS BANK a.d. Banja Luka 5673831100002975

IZVOR: /revicon.info/