Krajem oktobra u BiH 401.342 nezaposlene osobe

28. Novembar 2019

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.10.2019. godine na evidencijama je prijavljeno 401.342 nezaposlena lica, što u odnosu na 30.09.2019. godine predstavlja smanjenje za 2.013 lica ili 0,50%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 229.060 ili 57,07% su žene.

Tabela 3.  Registrovana nezaposlenost  BiH / entiteti –oktobar 2019. godine

 
Bosna iHercegovina

FederacijaBiH

RepublikaSrpska

Brčko–DistriktBiH

Registrovana nezaposlenost – 31.10.2019.

401.342

308.214

85.923

7.205

Registrovana nezaposlenost – 30.09.2019.

403.355

309.493

86.589

7.273

Registrovana nezaposlenost – 31.10.2018.

437.783

328.895

98.986

9.902

Indeks 31.10.2019./ 30.09.2019.

99,50

99,59

99,23

99,06

Indeks 31.10.2019./ 31.10.2018.

91,68

93,71

86,80

72,76

 

Tabela 2.     Lica koja traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi- oktobar 2019. godine

 

stručna sprema

broj lica,%

NKV

110.655

NKV (%)

27,57%

PKV-NSS

7.260

PKV-NSS (%)

1,81%

KV

126.884

KV (%)

31,61%

VKV

1.558

VKV (%)

0,39%

SSS

114.455

SSS (%)

28,52%

VŠS

6.350

VŠS (%)

1,58%

VSS

34.180

VSS (%)

8,52%

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,61%, zatim radnici sa SSS28,52%, te NKVradnici 27,57%.  

– Ulasci i izlasci iz registrovane nezaposlenosti

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u oktobru 2019. godine, novoprijavljenih lica koja tražposao bilo je19.068. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 21.819. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 13.158 ili60,30%. 

U oktobru 2019. godine,poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.082 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 11.665.

– Materijalnopravna zaštita nezaposlenih

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u oktobru 2019. godine novčanu naknadu koristilo je13.304 lica ili 3,31% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 347.700 lica ili 86,63% od ukupno registrovane nezaposlenost i u BiH.

  1. Registrovana zaposlenost, nezaposlenost i stopa nezaposlenosti prema podacima Agencije za statistiku BiH – septembar 2019. godine[1]

 

REGISTROVANA ZAPOSLENOST                                         –  822.259

REGISTROVANA NEZAPOSLENOST                                   –  403.355

STOPA REGISTROVANE NEZAPOSLENOSTI                      – 32,9%

 

Tabela 3.      Registrovana zaposlenost i nezaposlenost u BiH
   

 

IX. 2019.

 

 

 

VIII. 2019.

 

Indeksi
IX. 2019.
VIII. 2019.

Ukupno

žene

ukupno

žene

ukupno

žene

             
Ukupno zaposleni

822 259

353 520

816 926

349 106

100,7

101,3

Ukupno nezaposleni

403 355

230 182

406 848

233 146

99,1

98,7

Stopa registrovane nezaposlenosti,%

32,9

39,4

33,2

40,0

   

 

Prema podacima Agencije zastatistiku BiH, u septembru 2019. godinebroj zaposlenihlica u BiH iznosio je 822.259, a od toga je 353.520 žena. U odnosu na avgust 2019. godine broj zaposlenih lica povećao se za 0,7%, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,3%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2019. godine iznosila je 32,9% i u odnosu na avgust 2019. godine manja je za 0,3 postotna poena.

  1. Stopa zaposlenosti i nezaposlenosti prema podacima iz Ankete o radnoj snazi za 2019. godinu

ANKETNA STOPA NEZAPOSLENOSTI        –   15,7%

ANKETNA STOPA ZAPOSLENOSTI             –   35,5%

 

   

 

2019.

 

 

 

2018.

 

Ukupno

žene

ukupno

žene

         
Stopa anketne nezaposlenosti,%

15,7

18,8

18,4

20,3

 

Stopa anketne zaposlenosti,%

35,5

26,7

34,3

25,0

 

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2019. godinu, stopa nezaposlenosti u BiHiznosila je 15,7% i manja je u odnosu na 2018. godinu za 2,7 postotnih poena. Anketna stopa zaposlenosti iznosila je 35,5% i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,2 postotna poena.

Stopa nezaposlenosti mladih (15-24 godine) u BiH iznosila je 33,8% i manja je u odnosu na 2018. godinu (38,8)  za 5,0 postotnih poena.

Izvor: Akta.ba