Konkurs za učešće u finansiranju zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u 2016. godini

5. Februar 2016

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (“Službene novine SBK/KSB”, broj: 2/04,16/04,15/12,12/15 i 7/16) i člana 14. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, te članova 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, v.d. direktor uz mišljenje oba v.d. zamjenika, Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona raspisuje

K O N K U R S

za učešće u finansiranju zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

u 2016. godini

I

U skladu sa mjerama za poticaj zapošljavanja za nezaposlene osobe ova Služba objavljuje konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava poslodavcima koji omogućuje zapošljavanje radnika i to u iznosu od 700,00 KM VSS/VŠ i 550 KM za NK/KV/SSS za svakog kandidata pojedinačno.

Poslodavac maksimalno može podnijeti zahtjev za prijem 50 % od ukupno zaposlenih u srednjim i velikim preduzećima. a ne više od 10, odnosno za dva radnika u malim preduzećima. Osobe koje se predviđaju zaposliti moraju biti prijavljene na evidenciji nezaposlenih prije 1.11.2016. g. Obaveza poslodavca je iste i zadržati u radnom odnosu najmanje 6 mjeseci po okončanju sufinansiranja. Isplata sredstava poslodavcu izvršit će se na osnovu mjesečnog pravdanja.

II

Podnošenje prijava za sufinansiranje će se vršiti putem općinskih biroa Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i u istim se mogu dobiti sve informacije o potrebnim dokazima, kao i obrasci za prijavljivanje.

III

Pravo učešća na konkursu imaju sve pravne osobe i pojedinci navedeni u mjerama koji žive i obavljaju svoju djelatnost na području Srednjobosanskog kantona.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja konkursa (u razmatranje će biti uzeti svi ugovori o radu potpisani od dana raspisivanja konkursa ___  . ____  .2016. godine).

Početak realizacije ugovora sa poslodavcima: 50 (pedeset) dana od dana raspisivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

V

Vrednovanje prijava obavljat će se na osnovu Kriterija za vrednovanje programa za poticaj zapošljavanja za 2016. godinu, koji su sastavni dio Programa sufinansiranja zapošljavanja demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i isti će biti objavljeni na oglasnim pločama ove službe i web stranici www.szzksbsbk.com.ba zajedno sa konkursom.

VI

Sa svim korisnicima sredstava ova služba će sklopiti ugovoru-kome će biti definirana prava i obaveze korisnika po ovom programu.

VII

Ukoliko u planiranom roku ne bude ispunjena kvota, realizacija programa se produžava do ispunjenja planirane kvote.

Broj: 01-49-1617/16

Travnik, 1.12.2016. godine

 

Izvor: Oslobođenje