Javni poziv za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane Kamenolom, na području Grada Zenica

7. Oktobar 2016

Javni poziv za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane Kamenolom, na području Grada Zenica

Na osnovu Zakona o koncesijama (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/03) i Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-25-15005/16 od 25.08.2016. godine, Komisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV

I  Predmet koncesije

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korištenje i prijenos male hidroelektrane „KAMENOLOM” snage 95 kW, na magistralnom cjevovodu DN 500 vodozahvata „Kasapovići” – rezervoar „Crkvice”, na području Grada Zenica, na osnovu utvrđenog javnog interesa.

Lokacija objekta male hidroelektrane iz stava I. ovog člana nalaze se na parceli označenoj kao k.č. 1519 u K.O. Crkvice, Grada Zenica.

II  Pravo učešća

Pravo učešća na ovom javnom natječaju pod jednakim uslovima imaju domaća i strana pravna lica, osnovana ili registrovana u skladu sa zakonima Federacije BiH.

III Vrijeme na koje se daje koncesija

Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina, računajući početak koncesije od dana početka korištenja koncesije, odnosno početka proizvodnje električne energije, ali ne duže od dvije godine od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

po ovom kriterij

UKUPNO: 100 bodova

V Postupak izbora najpovoljnije ponude

Izbor najpovoljnije ponude izvršiće Komisija u skladu sa važećim zakonima, propisanim kriterijima i odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/03).

VI Studija o opravdanosti i Idejni projekat

Ponuđač je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Idejni projekat male hidroelektrane i Studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju zaštite okoliša.

U Studiji i Idejnom projektu trebaju biti definisani svi tehnički parametri i data procjena cijene koštanja objekta uz obavezu iskazivanja specifičnih investicija u KM/kWh i proračun opravdanosti građenja.

VII Potrebna dokumentacija uz ponudu

Ponuda treba da sadrži:

 1. naziv i adresu ponuđača;
 2. ovjeren aktuelni iz sudskog registra;
 3. izvod iz sudskog registra da ponuđač nije predmet postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma s povjeriocima, ne stariji od tri mjeseca;
 4. ovjeren i potpisan originalni obrazac za ponudu sa ponuđenim svim elementima koji se boduju;
 5. popunjen, ovjeren i potpisan obrazac za povjerljive informacije;
 6. ovjeren spisak stalno zaposlenih u firmi ponuđača;
 7. dokaz o uspješnom poslovanju ponuđača u posljednje tri poslovne godine;
 8. dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima;
 9. dokaz o izmirenim obavezama po postojećim koncesionim ugovorima
 10. opciju ponude, koja ne može biti kraća od 6 (šest) mjeseci;
 11. garanciju banke na iznos minimalno 20% od ukupne investicije, defmisane u Studiji o ekonomskoj opravdanosti koncesije ili bjanko mjenica sa mjeničnom izjavom;
 12. Dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja magistralnog dovodnog cjevovoda;

Ukoliko ponuđač ne dostavi svu traženu dokumentaciju iz tačaka VI i VII, biće eliminisan iz daljeg bodovanja.

VIII  Način dodjele koncesije

Koncesija će se dodijeliti prema D.B.O.T. sistemu (Design, Build, Opreate, Transfer- Projektuj, Izgradi, Upravljaj, Prenesi), a uključuje:

– Izradu projektne dokumentacije,

– Finansiranje svih nabavki i nadoknada koje se tiču izgradnje MHE,

– Prikupljanje i realizacija obaveza prema izdatim dozvolama i sporazumima,

– Izgradnju MHE sa odgovarajućim objektima,

– Probni rad,

– Komercijalni rad tokom perioda koncesije (start komercijalnog pogona treba biti 24 mjeseca od potpisa Ugovora za koncesiju),

– Prenos objekata nakon isteka perioda koncesije.

IX Preuzimanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona. Preuzimanje tenderske dokumentacije vrši se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za učešće na javnom oglasu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka), bez prava povrata, koju je ponuđač dužan uplatiti na račun broj: 134-010- 000000-1672, kod IK Banke Zenica, vrsta prihoda 722631, Budžetska organizacija 2301001, a primjerak uplatnice priložiti uz ponudu.

X   Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana od zadnjeg objavljivanja ovog javnog poziva, koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, OSLOBOĐENJU i na web strani Zeničko-dobojskog kantona.

Ponude podnesene poslije ovog roka neće biti razmatrane i vratiće se neotvorene na adresu ponudača.

Sva dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Zapečaćena ponuda dostavlja se na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

– Komisija za koncesije

“Ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE „KAMENOLOM” – NE OTVARATI

Kučukovići br. 2 ZENICA

XI Otvaranje ponuda

O terminu javnog otvaranja uredno prispjelih ponuda učesnici konkursa će biti naknadno obaviješteni. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na telefon 032 460 750, 032 460 748, fax 032 460 752 ili e-mail adresi: min.polioprivreda@zdk.ba