Interaktivni seminar: Analiza finansijskih izvještaja

28. Decembar 2021

SYS Company organizuje interaktivni seminar “Analiza finansijskih izvještaja”.


Interaktivni seminar

Analiza finansijskih izvještaja

Datum održavanja: 27.1.2022. – Sarajevo
Kroz seminar će vas voditi dr.sc Mirna Pajević Rožajac, ovlašteni eksterni i interni revizor

Seminar je ograničena na 16 učesnika, požurite sa prijavom!
Seminar možete pohađati i online uživo, iz vlastitog doma ili ureda!

Finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka, te ih je stoga potrebno znati analizirati i interpretirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji, te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije. Finansijski izvještaji determinišu odnosne prema kreditorima, dobavljačima, klijentima i dioničarima kompanije, te stoga o kvaliteti informacija iz finansijskih izvještaja ovisi cijena dionice, dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obaveze. Ključno je vidjeti u kojim segmentima finansijskih izvještaja se mogu izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.
Seminar se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse, uz popratne interpretacije s aspekta finansijske analize i planiranja, na praktičan način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

Seminar je osmišljen kao interaktivan i dizajniran na način da svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješenje kroz proaktivnu diskusiju. Tematika seminara je kombinacija teorije i prakse kroz primjere. Predavač koristi raznovrsnu i savremenu metodologiju rada: individualni i timski rad, simulacija situacija, studija slučaja, demonstracija i slično. Razmjenom iskustava na seminaru proširiti će se vidokrug svih učesnika i širina izražavanja mišljenja po predmetnoj tematici.

Teme:

– Analiza i prezentacija finansijskih izvještaja, te njihovih ključnih dijelova (kako čitati bilanse i finansijske pokazatelje);
– Upoznavanje sa naprednom finansijskom analizom izvještaja;
– Bilans uspjeha (metode sastavljanja bilansa uspjeha, razlika između metoda ukupnih troškova i prodatih učinaka, analiza strukture i rasporeda ukupnih, poslovnih i finansijskih prihoda, rashoda i finansijskog rezultata);
– Bilans stanja (analiza aktive, stalne i obrtne imovine, analiza pasive, struktura sopstvenog i pozajmljenog kapitala – horizontalna i vertikalna analiza);
– Izvještaj o novčanim tokovima (razlike između poslovnih, ulagačkih/investicionih i finansijskih tokova);
– Promjene na kapitalu (osnivački kapital, rezerve i dobit/gubitak);
– Bilješke uz finansijske izvještaje (analiza dodatnih podataka poslovanja subjekta);
– Racio analiza, KPI – ključni finansijski pokazatelji (razumijevanje i tumačenje);
– Kako finansijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju;
– Analiza finansijskog položaja kompanije (racio likvidnosti, koeficijenti finansijske moći i racio solventnosti, aktivnost i profitabilnost, sistematizovanje i tumačenje na konkretnim primjerima);
– Važnost i uloga obrtnog kapitala;
– Kako ustanoviti koji su dijelovi finansijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o kompaniji, te o procjeni vrijednosti kompanije;
– Najčešće pogreške u finansijskim izvještajima.

Cijena:

Kotizacija za učešće na seminaru Analiza finansijski izvještaja iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 20. januara iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

DETALJAN SADRŽAJ I PRIJAVA 

Izvor: /www.akta.ba/