DOBIT, UDJELI I KAPITAL

8. Maj 2024

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

DOBIT, UDJELI I KAPITAL

 • RASPODJELA I ISPLATA DOBITI
 • POKRIĆE GUBITKA
 • PRENOS UDJELA
 • OSTALE PROMJENE NA KAPITALU
 • SVI RELEVANTNI ASPEKTI

14. 5. 2024.     10:00 – 15:30          ONLINE

Predavači:

 • Revicon tim
 • Pravni ekspert

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

 • Utvrđivanje dobiti raspoložive za raspodjelu
 • Moguće namjene raspodjele dobiti
 • Uslovi za donošenje odluke o isplati dobiti
 • Ograničenja i zabrane isplate dobiti
 • Nenovčane „isplate“ dobiti:
  1. u nekretninama, opremi i drugim dobrima
  2. u pravima
 • Istupanje i isključenje iz isplate dobiti
 • Odricanje od isplate dobiti
 • Prebijanje potraživanja sa obavezom isplate dobiti
 • Pravo na neraspoređenu dobit kod prenosa udjela
 • Zastara obaveze isplate dobiti
 • Unos dobiti u kapital
 • Akontativna isplata dobiti

POREZNI TRETMAN ISPLATE DOBITI

 • Zahtjevi poreznih propisa prilikom isplate dobiti:
  1. fizičkim i/ili pravnim licima
  2. rezidentnim i/ili nerezidentnim licima
 • Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena i PDV-a
 • Primjena međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porezna pravila kod „isplate“ dobiti u nekretninama, opremi i drugim stvarima i pravima
 • Obaveze prema propisima o deviznom poslovanju
 • Očekivani budući porezni tretman isplate dobiti

POKRIĆE GUBITKA

 • Pravila u vezi sa pokrićem gubitka
 • Moguće opcije pokrića gubitka
 • Posljedice nepokrivanja gubitka
 • Mogućnosti i ograničenja prenosa poreznog gubitka

PRENOS UDJELA

 • Mogući načini prenosa udjela (sa ili bez naknade, ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem, pljenidbom udjela…)
 • Pravila, ograničenja i izuzeci prilikom prenosa udjela
 • Preporuke najboljih rješenja
 • Obavezni i preporučeni elementi statuta društva
 • Prenos udjela radnicima
 • Uslovi i potrebna dokumentacija za prenos udjela

POREZNI TRETMAN PRENOSA UDJELA

 • Aspekti: poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza po odbitku, transfernih cijena, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljeđe i poklone, PDV-a
 • Porezne specifičnosti prilikom prenosa udjela sa ili bez naknade
 • Porezni tretman prenosa udjela u zemlji i inostranstvu:
  1. prenos udjela rezidenata u nerezidentnim društvima
  2. prenos udjela nerezidenata u rezidentnim društvima
 • Sticanje udjela u inostranstvu: propisi o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju
 • Pristup Porezne uprave i FMF u vezi sa prenosom udjela
 • Očekivani budući porezni tretman prenosa udjela

OSTALE PROMJENE NA KAPITALU

 • Dokapitalizacija – sve varijante
 • Konverzija duga u kapital
 • Smanjenja kapitala
 • Rezerve u kapitalu: potencijali i ograničenja
 • Ostale promjene na kapitalu
 • Neslaganje knjigovodstvenog i stanja u sudskom registru: razlozi i moguća rješenja
 • Gubitak iznad visine kapitala

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za pretplatnike
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

IZVOR: /revicon.info/