Stručni tečaj za “Lead auditora- ISO 9001” u Sarajevu

20. Januar 2022

Seminar će polaznicima pružiti osnovu da postanu kompetentni vodeći auditori.

Akademija izvrsnosti Vas poziva na stručni tečaj za “Lead auditora- ISO 9001” u Sarajevu, od 21.02. do 25.02.2022. godine.

Seminar za Lead auditore prema normi ISO 9001 u trajanju od 5 dana (40 CPU-CPA sati) predstavlja najviši stepen stručne obuke u edukaciji Sistema upravljanja kvalitetom. Polaznici koji uspješno završe seminar za Lead auditore stiču najviši stepen stručnosti na području sistema upravljanja i osiguranja kvaliteta.

Seminar mogu pohađati manageri kvaliteta, direktori, inženjeri, ISO 9000 koordinatori i svi oni unutar organizacije koje interesira auditiranje sistema kvaliteta, te je poželjno osnovno predznanje dobiveno položenim seminarom za interne auditore. Lead auditori – assessori su osobe s vrhunskom obukom iz ovog područja, čije znanje osigurava objektivno i neovisno provođenje audita sistema kvaliteta.

Cilj seminara:

Nakon uspješno završenog tečaja auditori će biti u potpunosti osposobljeni za provođenje audita sistema upravljanja kvalitetom te za izvještavanje o rezultatima audita. Cilj ovog seminara je pružiti polaznicima potrebna znanja i vještine za provođenje audita sistema upravljanja kvalitetom prve, druge i treće strane sukladno normi ISO 9001, u skladu s ISO 19011 i ISO /IEC 17021-1. 

Ukratko, seminar će polaznicima pružiti osnovu da postanu kompetentni vodeći auditori.

TEME SEMINARA:

-Vodič kroz normu,

-Tumačenje norme ISO 9001- pojmovi i terminologija definirani normi;

-Priprema dokumentacije za audit,

-Svrha sistema upravljanja kvalitetom;

-Prednosti sistema upravljanja kvalitetom;

-Zahtjevi za dokumentacijom sistema upravljanja kvalitetom i razlike između dokumentiranih informacija;

-Izvođenje audita,

-Klasifikacija nesukladnosti,

-Nesukladnosti i korektivne radnje,

-Pisanje izvještaja o nesukladnosti;

-Kriteriji za auditore,

-Uloga certifikacijskih kuća,

-Uloga akreditacijskih tijela,

CIJENA : na upit

U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar, ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.

Izvor: /www.akta.ba/ 20.01.2022.