Godišnji obračun za 2021. i prelazak na novi kontni plan

18. Januar 2022


GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

I PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

25. i 26. 01. 2022. (oba dana od 10:00 do 13:30)

Predavači:

 • Revicon tim savjetnika
 • predstavnici FIA-e, FMF i PU FBiH

Pred nama su dva važna posla: sačinjavanje godišnjih obračuna za 2021. godinu i njihovo dostavljanje FIA-i, kao i prelazak na novi kontni okvir koji se primjenjuje od 1. 1. 2022. godine.

Zato smo i ovaj seminar koncipirali upravo tako: prvi dan ćemo posvetiti problematici pripreme i predaje godišnjih obračuna, s posebnim akcentom na nova i izmijenjena pravila koja je donio važeći Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH i nove i izmijenjene zahtjeve koje je u skladu s tim zauzela FIA, a drugog dana ćemo se baviti pitanjima primjene novog kontnog okvira, od pravilnog prenosa početnih stanja do novih načina knjiženja poslovnih promjena u ovoj godini.

Sagovornici Reviconovog tima će biti i predstavnici FIA-e, Federalnog ministarstva finansija i Porezne uprave FBiH.

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Komplet seminarskog materijala:

 • priručnik „Godišnji obračun za 2021“
 • prezentacijski materijali
 • odgovori na pitanja učesnika seminara

Program seminara:

PRVI DAN: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2021.

FMF: NOVI ZAKON – NOVA PRAVILA

 • najvažnija nova i izmijenjena pravila po Zakonu o RiR
 • registri pružalaca računovodstvenih usluga
 • ko (ne) može ovjeravati finansijske izvještaje za 2021.
 • kontrola važenja licence (dozvole za rad)
 • sankcije za neovlašteno postupanje

FIA: DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA

 • obavezno: i u elektronskoj i u papirnoj formi
 • izmijenjeno uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
 • obavezni Excel predlošci
 • obavezni Word predlošci
 • obavezni Excel predlošci za potrebe statistike
 • obavezni Excel predlošci za naknade i članarine
 • postupak popunjavanja obaveznih predložaka
 • prethodna kontrola popunjenih predložaka
 • snimanje predložaka na CD i štampanje papirne verzije
 • rokovi za dostavljanje pojedinih dijelova obračuna
 • kontrole prilikom primopredaje obračuna
 • naknadni kontrolni postupci kod FIA-e
 • naknadne ispravke i usaglašavanja

OSTALE NAPOMENE UZ GODIŠNJI OBRAČUN

 • predbilansne radnje, provjere i usklađivanja
 • napomene uz važnije bilansne pozicije
 • popisne razlike i njihov porezni tretman
 • iskazivanje događaja nakon datuma bilansa
 • ispravljanje grešaka iz 2021. i ranijih godina
 • priprema poreznog bilansa
 • mogućnosti planiranja finansijskog rezultata
 • mogućnosti za isplatu dobiti / pokriće gubitka
 • godišnji obračun budžeta i budžetskih korisnika
 • obračuni posebnih naknada i članarina za 2021.
 • obavezni statistički obrasci za 2021.

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

DRUGI DAN: PRELAZAK NA NOVI KONTNI PLAN

OTVARANJE POČETNIH STANJA

 • prenos sa konta koja se gase
 • prenos sa konta koja se dijele
 • donos na konta koja su nova

KNJIŽENJA U 2022. GODINI

 • dugotrajna nematerijalna imovina
 • ulaganja u tuđu dugotrajnu imovinu
 • nekretnine, postrojenja i oprema
 • investicijske nekretnine i biološka imovina
 • unajmljena imovina s pravom korištenja
 • dugoročna finansijska imovina
 • zalihe, ostala tekuća imovina i potraživanja
 • obaveze, rezervisanja i razgraničenja
 • odgođena porezna imovina i obaveze
 • rashodi i gubici
 • prihodi i dobici
 • knjiženja popusta i rabata
 • kapital, rezerve i revalorizacijske rezerve
 • dobit ili gubitak

SPECIFIČNOSTI PRIMJENE MSFI ZA MSS

 • najbitnije razlike u odnosu na „velike“ MRS/MSFI
 • za sve stavke kod kojih te razlike postoje

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja
 • priručnik „Godišnji obračun za 2021.“

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

IZVOR: /www.akta.ba/