Vlada KS usvojila Studiju o uticaju visokih zgrada na kvalitet zraka

7. Februar 2020

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici usvojila „Studiju o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada“, koju je izradio WS Atkins International Limited, u okviru pripreme Zelenog akcionog plana za Kanton Sarajevo, finansiranog iz grant sredstava Vlade Japana, uz provedbu putem EBRD-a.

Ovom prilikom, Vlada je zadužila Zavod za planiranje razvoja Kantona da najkasnije u roku od 15 dana pripremi grafički dio Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, u skladu sa zaključcima i preporukama ove studije, kao i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da po izvršenju obaveza Zavoda iz prethodne tačke, u najkraćem roku pripremi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

Podsjećamo da je Kantonalni plan zaštite okoliša (KEAP) Skupština Kantona Sarajevo donijela 31. oktobra 2017. godine na period od pet godina, a koji je identifikovao visoku gradnju kao potencijalni problem smanjenja provjetravanja sarajevske kotline, a samim tim i pogoršanja kvaliteta zraka.

Zbog toga je Akcionim planom KEAP-a utvrđena obaveza izrade Studije uticaja visoke gradnje na kvalitet zraka, koja je osigurana u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i uz finansijsku pomoć Vlade Japana. Studiju je radio tim domaćih i stranih stručnjaka, uz korištenje sofisticirane tehnologije i na savremenim naučnim principima.

Glavni ciljevi ove studije su: provođenje analize mogućeg uticaja na strujanje i kvalitet zraka kroz sarajevsku kotlinu uspostavljanjem novih ventilacionih koridora, utvrđivanje područja/koridora na kojima bi trebalo ograničiti gradnju visokih objekata kako bi se poboljšalo strujanje i kvalitet zraka u cijeloj kotlini te provođenje studije o postojećim strujanjima vjetra i nivou zagađenosti u cijeloj kotlini korištenjem GlS-a, meteoroloških podataka i modela za predviđanje strujanja zraka.

Potrebno je istači da je pravni osnov za donošenje ove studije sadržan i u Zakonu o zaštiti zraka FBiH, koji je u članu 5. propisao da se kod izrade dokumenata iz oblasti prostornog uređenja dužna pažnja mora posvetiti zaštiti ventilacionih koridora, kao i u važećem Urbanističkom planu Grada Sarajevo za urbano područje Sarajeva – Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća za period 1986-2015. godine.

Ova studija je izrađena na osnovu zakonskih i prostorno-planskih zahtjeva sa ciljem preventivnog djelovanja, te sprečavanja daljeg opterećenja sarajevske kotline koja ima ograničene mogućnosti samoprečišćavanja zagađenog zraka.

Implementacija ove studije treba da označi prekretnicu u pristupu Kantona, Grada i općina kada je u pitanju uvažavanje parametara kvaliteta zraka, prilikom planiranja daljnjeg razvoja.

Izvor: Akta.ba