Primjena zakona o zaštiti na radu

10. Decembar 2021

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata, stekli su se uslovi za njegovu implementaciju u praksi.

REC d.o.o. organizuje interaktivni S E M I N A R   i   W E B I N AR na temu:

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Sarajevo – 16. 12. 2021. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

Webinar (pregled snimka seminara) – 20. 12. 2021 – 10:00

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti na radu u FBiH i pratećih podzakonskih akata, stekli su se uslovi za njegovu implementaciju u praksi. Međutim, izgradnja sistema zaštite na radu kod poslodavca, u skladu sa novom politikom zaštite na radu u FBiH, je dugoročan proces koji će se uspostavljati u jednom određenom vremenskom periodu. Imajući to u vidu reagovalo je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da imamo u vidu niz predradnji koje stvaraju pretpostavke da se krene u izradu internog akta o zaštiti na radu. U prvom redu „Zakon o zaštiti na radu predviđa institut procjene rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, te da se u postupku procjene rizika izrađuje akt o procjeni rizika koji predstavlja osnov za donošenje internog akta o zaštiti na radu poslodavca iz člana 23. Zakona o zaštiti na radu, to se u praksi navedena obaveza koja se odnosi na usklađivanje općih akata sa odredbama pomenutog zakona, poistovjećuje sa obavezom poslodavca da pribavi uslugu procjene rizika, odnosno da na osnovu sačinjenog akata o procjeni rizika donese interni akt o zaštiti na radu.“

REC d.o.o iz tih razloga organizuje ovaj seminar / webinar sa stručnjacima iz oblasti zaštite na radu koji će vas uputiti u cijeli proces praktične implementacije pojedinih, ali važnih, odredbi Zakona o zaštiti na radu, iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, ali i praktičara iz ovlaštene organizacije za pružanje usluga iz oblasti zaštite na radu.

Učesnici će na licu mjesta dobiti odgovore na svoja pitanja na osnovu kojih će moći adekvatno da se pripreme za primjenu zakonske regulative, ispune svoje obaveze i dobiju preporuke za primjenu propisa iz oblasti zaštite na rada u skladu sa najboljom praksom. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima seminara ćemo obezbijediti kvalitetnu razmjenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Pozivamo Vas da uzmete učešće na seminaru gdje će se govoriti o novinama iz navedene oblasti, posebno kada je riječ o podzakonskim aktima, kako samih tema koje se isprepliću, tako i samih predavača.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazani seminar i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara.

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

POSLOVI ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA

·    Primjena Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?

·    Šta se uređuje Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca?

 • Može li poslodavac sam da obavlja poslove zaštite na radu i u kojim djelatnostima?
 • Koji su uvjeti da bi poslodavac mogao obavljati sam poslove zaštite na radu?
 • Kada poslodavac može da angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu?
 • Koji su uvjeti da bi ovlaštena organizacija mogla obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca?
 • Postoji li odgovornost poslodavca za osiguranje preventivnih mjera?
 • Kako se obavljaju poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Da li se može angažirati ovlaštena organizacija za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom?
 • Radnik zaštite na radu kod poslodavca
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita
 • Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

Pitanja i odgovori

IMPLEMENTACIJA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA

 • Koja je dokumentacija potrebna za izradu akta o procjeni rizika?
 • Izrada akta o procjeni rizika
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu
 • Obaveze poslodavaca, radnika za zaštitu na radu i povjerenika za zaštitu na radu
 • Koje su obaveze „velikih“ i „malih“ poslodavaca?
 • Stručni ispit za radnika za zaštitu na radu
 • Angažovanje ovlaštene organizacije
 • Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad
 • Koje su evidencije potrebne?

Pitanja i odgovori.

PREDAVAČI:

Mr. Ernis Imamović – Ministarstvo za rad i socijalnu politiku

Edin Beganović – inžinjer zaštite na radu

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 14:00 

SEMINAR / WEBINAR JE NAMIJENJEN

·    šefovima pravnih službi

·    inžinjerima / radnicima zaštite na radu

·    povjerenicima za zaštitu na radu

·    direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,

·    radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,

·    advokatima i pravnicima

·    samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

Seminar:

165 KM po jednom učesniku;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Webinar (pregled snimka seminara):

145 KM po jednom učesniku;

135 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

125 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

ü Troškove sudjelovanja u radu seminara / webinara

ü Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

ü Materijal sa seminara / webinara: prezentacije predavača

 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru / webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.092 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.287 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) – 30 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 SarajevoPREUZMI DOKUMENT:
prijavni.doc 

Izvor: /www.akta.ba/