Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

27. Septembar 2016

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (Broj: 01-41-6-2614-1/16; Sarajevo, 21.09.2016. godine).

 

Na temelju čl. 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 23/99,21/03 i 33/03), članka 4. Odluke o raspoređivanju sredstava za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 40/16) i članka 5. Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma („Službeni glasnik BiH”, broj 63/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima zive raseljene osobe i povratnici

 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 40/16) za projekte obnove i izgradnje kumunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.575.000,00 KM.

 

Pravo za dostavu projektnih prijedloga

Pravo za dostavu projektnih prijedloga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) imaju opčine, gradovi u BiH i Brčko Distrikt BiH. Javne ustanove, nevladine organizacije i vjerske zajednice mogu se prijaviti posredstvom općina, gradova i Brčko Distrikta BiH.

 

Predmet projektnih prijedloga

Predmet projektnih prijedloga može biti obnova i izgradnja: putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije i

socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture i vjerski objekti). Izrada i način dostave projektnih prijedloga

Projektni prijedlog čini na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac za iskazivanje potreba u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (prijavni obrazac). Ranije dostavljeni zahtjevi, projektni prijedlozi, informacije o potrebama u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture, prijavni obrasci i slično ne mogu biti predmetom razmatranja.

 

Financijska vrijednost projektnog prijedloga iznosi:

– za projekte sanacije putne infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije najviše 100.000,00 KM

– za projekte socijalne infrastrukture najviše 50.000.00 KM.

 

Za svaki navedeni predmet pomoći izrađen je prijavni obrazac koji je dostupan na internetskoj stranici Ministarstva:www.mhrr.gov.ba, a može se preuzeti i u regionalnim centrima Ministarstva, na sljedećim adresama:

– Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207,

– Regionalni centar Banja Luka, Vidovdanska bb, Banja Luka, tel. 051/223-580,

– Regionalni centar Mostar, Mladena Balorde 77, Mostar, tel. 036/555-841 i

– Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.

Projektni prijedlog (na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac) kuvertira se i poštom dostavlja na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3,

71000 Sarajevo, s oznakom

JAVNI POZIV

– dostava projektnih prijedloga obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga

Rok za dosfavu projektnih prijedloga je 21 dan od dana objave Javnog poziva.

 

Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga:

broj izravnih korisnika (obitelji povratnika i raseljenih osoba) iznos traženih sredstava po projektnom prijedlogu financijska vrijednost pokorisniku projekta (po obitelji povratnika ili raseljenih osoba) sufinanciranje projektnog prijedloga.

 

Procedura odabira i realizacije projektnih prijedloga

– Ministarstvo zaprima projektne prijedloge, evidentira i sistematizira dostavljene podatke i izrađuje izvješće o rezultatima Javnog poziva.

– Po potrebi, Ministarstvo putem svojih regionalnih centara obavlja terensku kontrolu podataka predočenih projektnim prijedlozima.

– U svrhu izrade prijedloga liste prioritetnih projektnih prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.

– Na temelju kriterija iz Javnog poziva, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje bodovnu listu kriterija i, sukladno njoj, vrednuje projektne prijedloge.

– Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture izrađuje prijedlog listeprioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

– Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH donosi odluku o odabiru i financiranju projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture.

– Odabrane projektne prijedloge realiziraju općine (podnositelji projektnih prijedloga).

– U skladu s procedurama, Ministarstvo nadzire realiziranje odabranih projekata.

– Fond za povratak BiH financijski realizira odaabrane projekte, sukladno svojim procedurama.

 

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni projektni prijedlozi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefonski broj: 033/703-950 ili telefonske brojeve regionalnih centara.

 

MINISTRICA

Semiha Borovac