Javni poziv za dodjelu sredstava za programe/projekte Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

3. Oktobar 2016

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godini broj: 01- 05-5-6707/16 od 27.09.2016. godine, u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1830/16 od 22.03.2016. godine, a u cilju unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016. godine

 

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

(1) Predmet javnog poziva je izbor programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona i programa/projekata profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati (LOT II, LOT III i LOT IV), koji će sudjelovati u raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Fond) za finansiranje/ sufinansiranje programa/ projekata u 2016. godini.

 

(2) Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 1.600,000,00 KM, raspoređenih u tri LOT-a prema oblastima na koju se programi/projekti odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba sa invaliditetom, kako slijedi:

a) LOT II za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i novo zapošljavanje osoba s invaliditetom – 800.000,00 KM;

b) LOT III za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 300.000,00 KM;

c) LOT IV za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 500.000,00 KM.

 

 

 

 

II ZAHTJEVI, USLOVI I PRAVO SUDJELOVANJA

 

Potrebno je da podneseni programi i projekti prema oblastima i grupama, kao i njihovi nosioci ispunjavaju određene zahtjeve i uslove za sudjelovanje u raspodjeli sredstava Fonda u okviru svakog LOT-a, kako slijedi:

 

(1) Za sredstva iz LOT-a II za razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica:

 

Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz LOT-a II mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti u svrhu razvoja poslovanja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica:

a) Nabavka savremenih mašina, alata, odnosno osnovnih sredstava za rad;

b) Reparacija postojećih ili nabavka funkcionalnih rabljenih mašina, a sve u cilju povećanja obima postojeće djelatnosti i uvođenja nove djelatnosti, što se iskazuje kroz razvoj poslovanja;

c) Finansiranje/ sufinansiranje nabavke sirovina i repro materijala vezano za razvojni program/ projekat;

d) Nabavka specijalnih pomagala i opreme;

e) Adaptacija i proširenje radnog prostora ukoliko je vezana za projekat razvoja uz prilagođavanje radnog prostora potrebama osoba sa invaliditetom;

 

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata po LOT-u II su:

a) Da privredno društvo, odnosno zaštitna radionica prije zaključenja ugovora o dodjeli sredstava vlastitim sredstvima na neodređeno vrijeme zaposli jednu ili više nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;

b) Da privredno društvo i zaštitna radionica nema iskazan gubitak u prethodnoj godini;

c) Da privredno društvo ili zaštitna radionica nema duga po osnovu javnih prihoda;

d) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima, biznis planom i drugim relevantnim dokazima.

e) Da privredno društvo ili zaštitna radionica dokaže da je zaposlene osobe s invaliditetom na neodređeno vrijeme vlastitim sredstvima kroz projekte/ programe razvoja zadržalo u radnom odnosu ili da je izvršilo zamjenu odnosno zapošljavanje nove osobe sa invaliditetom ukoliko je došlo do raskida ugovora sa prvobitno zaposlenom osobom sa invaliditetom.

 

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/projektu iz ovog LOT-a je 50.000,00 KM.

Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom za raspodjelu sredstava iz ovog LOT-a.

Prednost pri vrednovanju programa/projekata imat će privredna društva i zaštitne radionice koje nisu dobile sredstva u okviru LOT-a II na posljednjem Javnom pozivu iz aprila 2016. godine.

 

(2) Za sredstva iz LOT-a III za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom:

2.1. Programi/projekti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica i drugih pravnih lica prema Zakonu, mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

a) Troškovi nabavke materijala i sirovina za potrebe praktičnog radnog osposobljavanja korisnika;

b) Naknada za voditelja programa/projekta koji provodi radno osposobljavanje i po potrebi pružaju asistenciju u radu korisnicima projekta može ukupno da iznosi najviše do 5% od ukupne vrijednosti projekta;

c) Naknada za rehabilitatore koji rade na radnom osposobljavanju korisnika do 10% od ukupne vrijednosti projekta po rehabilitatoru;

d) Naknada za znakovne tumače, asistente ukoliko postoji potreba;

e) Troškovi ishrane i prijevoza mogu se planirati isklučivo za nezaposlene osobe. Troškovi ishrane po korisniku mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH po danu. Troškovi prijevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama korisnika (najviše u vrijednosti mjesečne karte za prijevoz do i sa mjesta na kojem se provodi progam/projekat rehabilitacije). Navedene troškove ishrane i prijevoza poslodavac uplaćuje korisniku na račun. Za potrebe izvještavanja poslodavac mora imati dokaze o uplaćenim sredstvima i obračunski list isplaćenih troškova za svaki mjesec potpisan i ovjeren od strane poslodavca i korisnika sredstava. Iznos troška po ovom osnovu mora biti preciziran u ugovoru o radnom osposobljavanju;

 

Programi/projekti koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu mogu obuhvatiti sljedeće mjere i aktivnosti:

a) analiza mogućnosti radnog angažovanja, zapošljavanja i uključivanja u rad nezaposlenih osoba sa invaliditetom, korisnika programa/projekta;

b) radno osposobljavanje, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja;

c) informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;

d) razvitak motivacije i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za korištenje odabrane tehnologije;

e) pripremanje osoba sa invaliditetom na radnom mjestu po uposlenju, za osobe koje su novouposlene. Aplikanti mogu aplicirati za osobe sa kojim su zaključili ugovore o radu najkasnije tri mjeseca unazad od dana objavljivanja javnog poziva;

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica u okviru LOT-a III je 50.000,00 KM.

 

 

2.2. Programi/projekti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, srednjih škola i drugih obrazovnih ustanova mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

a) Uplata školarine za jednu školsku godinu dokvalifikacije ili prekvalifikacije; Uplatu školarine za kompletnu prekvalifikaciju u okviru vanrednog srednjeg školovanja je moguće planirati budžetom ukoliko obrazovna ustanova organizuje polaganje razlike predmeta i kompletne prekvalifikacije u periodu ne dužem od jedne školske godine;

b) Nabavka pomagala i opreme neophodne korisnicima u učenju i radu;

c) Sufinansiranje ishrane i prijevoza nezaposlenih korisnika programa/projekta za dane koje će provesti u školskoj ustanovi. Troškovi ishrane mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće u FBiH po danu. Troškovi prijevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama korisnika. Navedeni troškovi ishrane i prijevoza subjekat koji provodi rehabilitaciju uplaćuje na račun korisnika. Za potrebe izvještavanja subjekat mora imati dokaze o uplaćenim sredstvima i obračunsku listu isplaćenih troškova za svaki mjesec potpisanu i ovjerenu od strane subjekta i korisnika sredstava.

Programi/projekti koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove mogu obuhvatiti sljedeće mjere i aktivnosti:

a) Profesionalno informiranje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti;

b) Dokvalifikacija i prekvalifikacija;

c) Informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu;

d) Prijedlozi o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu, uz procjenu mogućnosti primjene;

e) Razvitak motivacije i osposobljavanje osoba s invaliditetom o korištenju odabrane tehnologije;

f) Informiranje i potpora u izvorima financiranja;

g) Pripremanje i stručna pomoć pri osposobljavanju i obrazovanju;

h) Tehnička pomoć, potpora, praćenje i procjena rezultata u primjeni ovih mjera i aktivnosti.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, srednjih škola i drugih obrazovnih ustanova u okviru LOT-a III je 50.000,00 KM.

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata profesionalne rehabilitacije iz tačaka 2.1 i 2.2 po LOT-u III su:

a) Dostavljanje pismenog dokaza o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdanog od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu (prema članu 12. Zakona);

b) Da osobi sa invaliditetom za koju se aplicira na projekat rehabilitacije invalidnost nije nastala na radnom mjestu (invalid rada);

c) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama, predračunima i drugim relevantnim dokazima u prilogu;

d) Da se dostavi detaljan program profesionalne rehabilitacije koji će proći osoba sa invaliditetom, sa naznačenim trajanjem programa (ukupan broj sati koje će korisnik provesti u programu profesionalne rehabilitacije sa dinamikom realizacije);

e) Da osobe obuhvaćene programom/projektom ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;

f) Ako se radno osposobljavanje vrši dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom osobe s invaliditetom radi njezina upošljavanja, taj vid radnog osposobljavanja može ostvariti osoba sa invaliditetom do navršenih 55 godina života koja se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, može osposobiti za rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom, što utvrđuje stručno tijelo za ocjenjivanje radne sposobnosti po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju;

g) Svi subjekti, izuzev onih koji apliciraju za pripremu osoba sa invaliditetom na radnom mjestu po zaposlenju i subjekata iz tačke 2.2. u okviru LOT-a III obavezni su aplicirati za namjenu radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja;

h) Subjektima iz prethodnog stava će po potpisivanju ugovora biti isplaćen iznos od 70% od ukupnih dodijeljenih sredstava. Svi subjekti iz prethodnog stava, odnosno subjekti koji apliciraju za namjenu radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja, dužni su po provedenom radnom osposobljavanju, održavanju i usavršavanju radnih sposobnosti do zaposlenja, a najkasnije u roku od 6 mjeseci po provedbi navedene mjere, Fondu dostaviti dokaz o zaposlenju na puno radno vrijeme na period ne kraći od 12 mjeseci za najmanje 50% lica za koja je aplikant proveo mjeru radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja. U suprotnom, subjektu neće biti isplaćen iznos od preostalih 30% sredstava, te gubi pravo apliciranja na buduće javne pozive Fonda do ispunjenja iznad navedenog uslova;

i) Osoba za koju se aplicira ne može istovremeno biti podržana sredstvima Fonda po drugim osnovama, niti sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi zapošljavanja ili drugih donatora.

j) Izvršavanje obaveze iz člana 18. i 19. Zakona od strane aplikanata koji su obveznici;

 

2.3. Programi/projekati profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju kao nosioci programa/projekata mogu obuhvatiti sljedeće potrebe:

a) Uplata školarine za jednu školsku godinu dokvalifikacije ili prekvalifikacije;

b) Uplatu školarine za kompletnu prekvalifikaciju u okviru vanrednog srednjeg školovanja je moguće planirati ukoliko obrazovna ustanova organizuje polaganje razlike predmeta i kompletne prekvalifikacije u periodu ne dužem od jedne školske godine;

c) Nabavka pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom u učenju i radu;

d) Sufinansiranje ishrane i prijevoza nezaposlene osobe sa invaliditetom korisnika programa/projekta. Troškovi ishrane mogu iznositi maksimalno 1% prosječne mjesečne neto plaće FBiH po danu. Troškovi prijevoza moraju biti specificirani u finansijskom planu u skladu sa stvarnim potrebama osobe s invaliditetom.

Uslovi za dodjelu sredstava za programe/projekte profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati:

a) Da osobe ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona;

b) Da osoba sa invaliditetom prolazi kroz program vanrednog srednjeg školovanja ili visokog stručnog obrazovanja, odnosno da je već izvršila proceduru upisa, što se dokazuje prilikom zaključenja ugovora o dodjeli sredstava sa Fondom;

c) Da se dostavi pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu (prema članu 12. Zakona);

d) Da iskazane potrebe i aktivnosti za koje se programom/projektom traži finansijska podrška budu na odgovarajući način pojašnjene i obrazložene, specificirane u finansijskom planu i potkrijepljene odgovarajućim ponudama-predračunima i drugim relevantnim dokazima u prilogu (npr. predračun za školarinu za vanredno školovanje);

e) Da osobi sa invaliditetom za koju se aplicira na projekat rehabilitacije invalidnost nije nastala na radnom mjestu;

f) Ako se radno osposobljavanje vrši dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom osobe s invaliditetom radi njezina upošljavanja, taj vid radnog osposobljavanja može ostvariti osoba s invaliditetom do navršenih 55 godina života koja se, s obzirom na prirodu i vrstu preostale radne sposobnosti, može osposobiti za rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom, što utvrđuje stručno tijelo za ocjenjivanje radne sposobnosti po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Korisnici čije profesionalno osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija traje dvije ili više godina, mogu biti korisnici programa/projekta profesionalne rehabilitacije i u narednoj godini, ukoliko uz aplikaciju dostave dokaz da su uspješno završili prethodni obrazovni/nastavni ciklus prekvalifikacije ili dokvalifikacije (ovjerena kopija). Aplicirati se može samo sa po jednim programom/projektom za raspodjelu sredstava iz ovog LOT-a.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu/projektu profesionalne rehabilitacije za osobe sa invaliditetom u okviru LOT-a III je 5.000,00 KM.

 

(3) Za sredstva iz LOT-a IV za finasiranje/sufinasiranje programa i projekta održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona: Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz LOT-a IV mogu se odnositi na sljedeće potrebe i aktivnosti čija je svrha održivost zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona:

a) Nabavka ili reparacija potrebnih sredstava rada, specijalnih pomagala i opreme;

b) Poboljšanje uvjeta rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom;

c) Nabavka roba, materijala i sirovina;

d) Sufinansiranje troškova asistencije u radu i drugih tekućih troškova.

Uslovi za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata iz ove oblasti su:

a) Da korisnik sredstava u momentu objavljivanja javnog poziva ne koristi novčani stimulans za samozapošljavanje od Fonda;

b) Da osobe koje ostvaruju pravo po članu 56. stav 2. i 3. Zakona u momentu objavljivanja javnog poziva ne koriste pravo na novčani stimulans za zapošljavanje od Fonda;

c) Da korisnik sredstava nema dugovanja po osnovu javnih prihoda; Ukoliko vlasnik obrta želi aplicirati za sebe i osobu sa invaliditetom koja ostvaruje pravo po članu 56. stav 2. i 3. Zakona obavezno podnosi odvojene aplikacije. Subjekti koji su korisnici sredstava Fonda po LOT-u IV po Javnom pozivu od 12.04.2016. godine nemaju pravo aplicirati na isti LOT u okviru ovog Javnog poziva. Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/projektu u okviru ovog LOT-a je 5.000,00 KM.

 

III NAČIN APLICIRANJA

Aplikanti podnose prijedloge programa/projekta na odgovarajućem aplikacionom obrascu Fonda i to:

 

– Za sredstva iz LOT-a II za razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica na aplikacionom obrascu JPA L-2;

– Za sredstva iz LOT-a III programi/projekti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom za privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu na aplikacionom obrascu JPA L-3.1.;

– Za sredstva iz LOT-a III programi/projekti profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom za ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove na aplikacionom obrascu JPA L-3.2.;

– Za sredstva iz LOT-a III programi/projekati profesionalne rehabilitacije za koje osobe s invaliditetom same apliciraju kao nosioci programa/projekata na aplikacionom obrascu OSI-JPA L-3.3.;

– Za sredstva iz LOT-a IV za finasiranje/sufinasiranje programa i projekta održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona SP-JPA L-4;

Aplikacioni obrazac se može preuzeti:

a) u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ul. Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo.

b) na internet stranici Fonda: www.fprzoi.ba ; fond.ba

NAPOMENA!

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine i Odlukom o dopunama Odluke br. 01-05-5-1832/16 od 22.03.2016. godine usvojenoj 08.09.2016. godine (br. Odluke: 01-05-5-6351/16), prilikom dostavljanja dokaza o invaliditetu prema potrebama javnog poziva obavezno se dostavlja validan dokaz o invaliditetu kako slijedi:

  • Za kategoriju „neratnih invalida“ – uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija);
  • Kategorija lica sa mentalnom retardacijom / intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“ (original ili ovjerena kopija);
  • Za kategoriju ratnih vojnih invalida – kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“(ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original).
  • Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno (original).
  • Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija).
  • Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za podnošenje prijedloga programa/projekta, u okviru LOT-ova II, III i IV podnosilac obavezno prilaže sljedeće dokumente:

a) Rješenje o registraciji poslodavca, odnosno rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne ili poljoprivredne djelatnosti (ovjerena kopija);

b) Rješenje o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti – statistika (ovjerena kopija);

c) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (ovjerena kopija);

d) PDV broj ako je subjekt registrovan kao PDV obveznik (ovjerena kopija);

e) Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH – ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original);

f) Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu (ovjerena kopija). Za lica koja obavljaju samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost obrazac SPR 1053 za prethodnu godinu (ovjerena kopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena kopija);

g) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu javnih prihoda izdano od Porezne uprave FBiH, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original);

h) Uvjerenje da subjekt nema duga po osnovu indirektnih poreza izdano od Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original); Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja vlastitu izjavu ovjerenu pečatom i potpisom;

i) Potvrda poslovne banke da aplikant nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o solventnosti) sa naznačenim brojem transakcijskog računa – ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original). Za poslodavce koji posluju preko jedinstvenog računa trezora, dostavlja se izjava ovjerena pečatom i potpisom u kojoj se navodi: broj računa trezora, šifra prihoda, budžetski kod i šifra opštine;

j) Izjava da osobe koje su obuhvaćene programom/projektom nisu trenutno podržane sredstvima Fonda po drugim osnovama (ne odnosi se na novčane naknade), niti sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi zapošljavanja ili sredstvima drugih donatora (original) ;

k) Tabelarni prikaz svih osoba sa invaliditetom koje su zaposlene u privrednom društvu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili zaštitnoj radionici. Tabela zaposlenih osoba mora sadržavati najmanje ime i prezime osobe, vrstu i stepen invaliditeta, period na koji su navedene osobe zaposlene kao i naziv radnog mjesta (LOT II, LOT III – privredna društva i zaštitne radionice);

l) Subjekti koji su raskinuli ugovor o radu sa osobama sa invaliditetom za čije su zapošljavanje ranije ostvarili novčani stimulans na neodređeno vrijeme, ili sa osobama zaposlenim na određeno vrijeme prije isteka 12 mjeseci, dužni su dostaviti dokaz da ugovori o radu nisu raskinuti njihovom krivicom (ovjerena kopija zahtjeva za raskidom ugovora podnesena od strane osobe sa invaliditetom ili ovjerena kopija sporazumnog raskida ugovora, originalni zahtjev ili rješenje o penzionisanju osobe sa PIO/MIO).

m) Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, dužni su podnijeti finansijski izvještaj o prihodima i rashodima sredstava posebne namjene (član 55. Zakona), iz prethodne godine (2015), najkasnije uz aplikacioni obrazac.

 

Ovisno o LOT-u za koji se aplicira, aplikanti su dužni dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju:

LOT II

– Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom/projektom razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica (ovjerena kopija)

– Dokaz o invaliditetu za osobu/e koje je privredno društvo, zaštitna radionica dužna zaposliti u okviru LOT-a II vlastitim sredstvima na neodređeno vrijeme a koje ispunjavaju uslove iz člana 15. stav (6) Zakona (ovjerena kopija);

– Biznis plan koji obavezno sadrži projekciju novog zapošljavanja;

– Izjava kojom se poslodavac obavezuje izvršiti zapošljavanje jedne ili više osoba sa invaliditetom po LOT II (izjava obavezno sadrži ime i prezime osobe s invaliditetom, procenat i vrsta invaliditeta, kontakt podatke);

– Potvrda da osoba koju poslodavac zapošljava u okviru LOT-a II nije u radnom odnosu, koja nije starija od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno potvrda da se vodi na evidenciji kod nadležne kantonalne službe za zapošljavanje ili, ukoliko se osoba ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrda službe PIO/MIO ili Poreske uprave FBiH da se ne vodi kao obveznik uplate poreza i doprinosa (original);

– Dokaz da je privredno društvo ili zaštitna radionica zaposlene osobe s invaliditetom vlastitim sredstvima kroz programe/projekte razvoja zadržalo u radnom odnosu ili da je izvršilo zamjenu odnosno zapošljavanje nove osobe sa invaliditetom ukoliko je došlo do raskida ugovora sa prvobitno zaposlenom osobom sa invaliditetom (LOT-a II) – ovjerena kopija ugovora o radu, ovjerena kopija obrasca JS3100 sa Porezne uprave FBiH;

 

LOT III

– Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom/projektom profesionalne rehabilitacije (ovjerena kopija);

– Potvrda sa biroa o nezaposlenosti za osobe za koje se provodi radno osposobljavanje, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja (original);

– Potvrda sa biroa o nezaposlenosti za osobe za koje je planirana namjena troškova hrane i prijevoza u okviru LOT-a III (original);

– Izjava kojom se aplikanti koji provode mjeru „radno osposobljavanje, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja“ obavezuju da će po provedenom radnom osposobljavanju, održavanju i usavršavanju radnih sposobnosti do zaposlenja, a najkasnije u roku od 6 mjeseci po provedbi navedene mjere, Fondu dostaviti dokaz o zaposlenju na puno radno vrijeme na period ne kraći od 12 mjeseci za najmanje 50% lica za koja je proveo mjeru radnog osposobljavanja, održavanja i usavršavanja radnih sposobnosti do zaposlenja (original);

– Pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu prema članu 12. Zakona (original); Ukoliko korisnik nije dobio potvrdu od Službe za zapošljavanje zbog dužine trajanja procedure, dostavlja dokaz da je blagovremeno predao službi zahtjev za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju (original ili ovjerenu kopiju), za korisnike sredstava iz LOT-a III.

– Dokaz o uplaćenim posebnim doprinosima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (kopije virmanskih naloga ili bankovnih izvoda za prethodnih 12 mjeseci) ukoliko je subjekt obavezan uplaćivati iste, odnosno vlastita Izjava ukoliko subjekat nije obavezan uplaćivati poseban doprinos u skladu sa Zakonom. Ukoliko poslodavac dostavlja Izjavu da nije obavezan uplaćivati poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju, mora dostaviti ovjerene kopije validnih, ažuriranih dokaza o invaliditetu za osobe s invaliditetom koje su zaposlene kod poslodavca;

 

LOT IV

– Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom/projektom održivosti zaposlenosti: za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona (ovjerena kopija)

– Osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona, a apliciraju na sredstva iz LOT-a IV, dužne su dostaviti rodni ili vjenčani list kojim dokazuju rodbinsku/bračnu vezu (ovjerena kopija);

 

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac za podnošenje prijedloga programa/projekta, u okviru LOT-a III, osobe koje samostalno apliciraju na programe/projekte profesionalne rehabilitacije obavezno prilažu:

a) Rodni list (ovjerena kopija);

b) Potvrda o prebivalištu (original);

c) Dokaz o ranijem školovanju (ovjerena kopija);

d) Dokaz o invalidnosti (ovjerena kopija, obrazloženo u iznad navedenoj NAPOMENI);

e) Predračun za školarinu za vanredno srednje školovanje ili visoko stručno obrazovanje (original);

f) Potvrdu obrazovne ustanove da u predmetnoj školskoj godini vrši oblik profesionalnog osposobljavanja, dokvalifikacije/ prekvalifikacije za koju osoba aplicira (ovjerena kopija potvrde/ugovora o školovanju ili studiranju);

g) Ovjerena kopija potvrde ili svjedočanstva da su lica uspješno završila prethodni obrazovni/ nastavni ciklus profesionalnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije, ukoliko su ranije koristili sredstva Fonda za svrhu prekvalifikacije ili dokvalifikacije;

h) Dokaz o izvršenom upisu u određenu obrazovnu ustanovu: ugovor o školovanju/studiranju ili potvrda obrazovne ustanove (original). Navedeni dokaz se dostavlja najkasnije na dan potpisivanja ugovora sa Fondom.

i) Potvrda nadležne službe o nezaposlenosti za osobe za koje je planirana namjena troškova hrane i prijevoza u okviru LOT-a, ne starija od dana objavljivanja javnog poziva (original);

j) Pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju izdan od strane kantonalne službe za zapošljavanje, mjerodavne prema mjestu prebivališta osobe sa invaliditetom koja u prvom stupnju odlučuje o ovom pravu prema članu 12. Zakona (original); Ukoliko korisnik nije dobio potvrdu od Službe za zapošljavanje zbog dužine trajanja procedure, dostavlja dokaz da je blagovremeno predao službi zahtjev za priznavanje prava na profesionalnu rehabilitaciju (original ili ovjerenu kopiju);

IV VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje pristiglih aplikacija vrši komisija koju imenuje Upravni odbor Fonda, a u skladu sa odredbama Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2- 1830/16 od 22.03.2016. godine, dostupnog na internet stranci Fonda www.fprzoi.ba.

Sa aplikantima kojim Odlukom Upravnog odbora budu odobrena sredstva po ovom javnom pozivu zaključuje se ugovor kojim su pobliže definisana međusobna prava i obaveze.

Vremenski okvir za implementaciju programa/projekata je šest mjeseci, izuzev za programe i projekte profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju, čiji vremenski okvir implementacije se veže za predmetnu školsku godinu.

 

V PODNOŠENJE APLIKACIJE

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vilsonovo šetalište br 10 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2016. – finansiranje/sufinansiranje programa/projekata – NE OTVARATI“

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 29.10.2016. godine.

– Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba; www.fond.ba; –

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

Datum objave: 30.09.2016. godine.