Javni konkurs za raspodjelu sredstava za pomoć u izgradnji uništenih stambenih objekata, na području grada Tuzla

6. Februar 2017

Na osnovu člana 5. Odluke o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite kao pomoć za izgradnju zamjenskih objekata na području grada Tuzla (“Sl. glasnik Grada Tuzla”, broj: 13/16), a u vezi sa Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, broj: 12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015. godine, gradonačelnik raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

 

Član 1.

Raspisuje se javni konkurs za pomoć vlasnicima (pravnim i faktičkim) uništenih stambenih objekata na području grada Tuzla (objekti stepena oštećenja I kategorije), uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014. godine, uzrokovane obilnim kišnim padavinama, za namjenu izgradnje zamjenskih objekata, u skladu sa važećim propisima iz oblasti građenja.

 

Član 2.

Preostala sredstva u iznosu od 275.430.00 KM (slovima: dvijestotinesedamdesetpethiljadačetiristotinetrideset KM) od ukupno dodijeljenog iznosa od 720.000,00 KM; namijenjena su za pomoć građanima čiji su stambeni objekti uslijed prirodne nesreće iz čl. 1. ove Odluke uništeni (objekti stepena oštećenja I kategorije), a obezbijeđena su iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, broj: 12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015. godine.

 

 1. Predmet javnog konkursa

Predmet ovog javnog konkursa je raspodjela preostalih sredstava u iznosu od 275.430,00 KM (slovima: dvijestotinesedamdesetpethiljadačetiristotinetrideset KM) od ukupno dodijeljenog iznosa od 720.000,00 KM, kao pomoć vlasnicima uništenih objekata (objekti stepena oštećenja I kategorije) uslijed prirodne nesreće od 04.05.2014. godine, u izgradnji zamjenskih stambenih objekata na području grada Tuzla. Sredstva je odobrio Federalni štab civilne zaštite na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničkog-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Shodno tački I i II Odluke Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona i na, broj: 12-02/10-588-15/15 od 08.12.2015. godine, Gradu Tuzla je od odobrenih 720.000,00 KM (slovima: sedamstotinadvadesethilja- ! da konvertibilnih maraka), nakon raspisivanja konkursa i Odluke o usvajanju konačne rang-liste korisnika koji ostvaruju pravo na dodjelu novčanih sredstava kao pomoć za izgradnju zamjenskih stambenih objekata na području grada Tuzla broj: 02-14-4325-2016 od 07.07.2016. godine, preostalo nepodijeljenih sredstva u iznosu od 275.430,00 KM  (dvijestotinesedamdesetpethiljadačetiristotinetrideset KM).

Ova sredstva će se rasporediti korisnicima na slijedeći način:

 • Kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji do sada nisu ostvarili nijedan vid pomoći, sredstva će se linearno rasporediti, maksimalno do iznosa od 25.000,00 KM (u zavisnosti od raspoloživih sredstava i broja prijavljenih kandidata).
 • Kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a kojima je dodijeljeno zemljište za izgradnju zamjenskog objekta, a nisu ostvarili ni jedan drugi vid pomoći, dodijelit će se iznos od 10.000,00 KM.
 • Kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a kojima je dodijeljeno zemljište za izgradnju zamjenskog objekta, a dobili su novčanu pomoć manju od 10.000,00 KM, dodijelit će se novčani iznos maksimalno do 10.000,00 KM, umanjen za iznos već ranije dodijeljenih sredstava.
 • Kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a kojima je dodijeljena samo jednokratna novčana pomoć u visini do 14.000,00 KM (slovima: četrnaesthiljada KM), dodijelit će se novčani iznos maksimalno do 25.000,00 KM (slovima: dvadesetpethiljada KM), umanjen za iznos već dodijeljenih sredstava (u zavisnosti od raspoloživih sredstava i broja prijavljenih kandidata).

 

 1. Korisnici sredstava, koji imaju pravo na podnošenje prijave

Korisnici sredstava po ovom javnom konkursu su vlasnici (pravni ili faktički) stambenih objekata koji su uništeni prirodnom nesrećom uzrokovanom obilnim kišnim padavinama na dan 04.05.2014. god.

 

 1. Uslovi, koji podnosioci prijave moraju ispunjavati

Pravo na učešće po osnovu ovog javnog konkursa, imaju lica koja ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. da su bili vlasnici stambenih objekata (pravni ili faktički) u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 04.05.2014. godine.
 2. imali državljanstvo BiH i prijavljeno mjesto prebivališta na području grada Tuzla na dan 04.05.2014. godine.
 3. Da se nalaze na spisku uništenih objekata (objekti stepena oštećenje I kategorije) u konačnom izvještaju o procjeni šteta nastalih od prirodne nesreće zbog poplava, klizišta i slijeganja zemljišta od 04.05.2014. godine, usvojenom na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, dana 29.12.2014. godine, kao i u izvještaju Gradske komisije za procjenu šteta, broj: 11-14-787/2016 od 26.09.2016. godine, usvojenog od strane gradonačelnika Odlukom broj: 02-14-8072-2016 od 01.12.2016. godine.

Pod stambenim objektom u smislu ovog konkursa podrazumijeva se objekat namijenjen za stanovanje, a koji je uništen (objekti stepena oštećenje I kategorije) prirodnom nesrećom od 04.05.2014. godine i u kojem su za vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće pravni i faktički vlasnik objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, imali prijavljeno mjesto prebivališta.

Vikend objekti se ne smatraju objektima iz prethodnog člana ovog konkursa.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan član domaćinstva vlasnika uništenog stambenog objekta iz prethodnog člana ovog konkursa. Ako stambeni objekat ima više suvlasnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć u smislu ovog konkursa može se ostvariti samo u iznosu utvrđenom za jedan uništeni stambeni objekata (objekat stepena oštećenje I kategorije), koji se dijeli na suvlasnike.

 

Posebni uslovi:

– da je objekat uništen (objekat stepena oštećenja I kategorije) i da do sada podnosilac zahtjeva i njegovi članovi domaćinstva nisu dobili sredstva niti bilo koji drugi vid pomoći ili samo novčanu pomoć u visini do 14.000,00 KM (slovima: četrnaesthiljada KM); lica kojima je Odlukom Gradskog vijeća Tuzla preneseno pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla radi izgradnje zamjenskog stambenog objekta, a koja su ostvarila pravo i na Odgovarajuću novčanu pomoć u iznosu manjem od 10.000,00 KM (slovima: desethiljada KM); te lica kojima je Odlukom Gradskog vijeća Tuzla preneseno pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla radi izgradnje zamjenskih stambenih objekata, a koja nisu ostvarila pravo niti na jedan drugi vid pomoći.

 

 1. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu

Dokumentacija, koja se prilaže kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ove odluke je sljedeća:

 1. dokaz o državljanstvu (ovjerena fotokopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu)
 2. dokaz o vlasništvu (pravnom ili faktičkom) na uništenoj stambenoj zgradi na području grada Tuzla na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (ZK izvod, izvod iz posjedovnog lista ili drugi dokument koji može poslužiti kao dokaz o vlasništvu – račun za korištenje električne energije na ime pravnog ili faktičkog vlasnika za mjesec mart, april i maj 2014. godine)
 3. kopija zapisnika Gradske komisije za procjenu šteta o pričinjenoj šteti na stambenom objektu podnositelja zahtjeva uništenih objekata (objekti stepena oštećenje I kategorije)
 4. ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podnosilac zahtjeva i punoljetni članovi porodičnog domaćinstva imali mjesto prebivališta u uništenoj ili oštećenoj stambenoj zgra¬di na dan 04.05.2014. godine
 5. dokaze o dosadašnjim dodijeljenim novčanim sredstvima za izgradnju uništenih objekata koje je dodijelio Grad Tuzla ili čijoj je dodjeli posredovao Grad Tuzla (potvrda izdata od Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica)
 6. dokaz da na dan 04.05.2014. godine i do dana raspisivanja ovog javnog konkursa, nije upisan kao vlasnik druge nekretnine (stan ili kuća), izdat od nadležnog zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Tuzli, ne stariji od 6 mjeseci
 7. uredno popunjen zahtjev na prijavnom obrascu.

Dokaz iz tačke 3. i tačke 5. ovog člana će biti pribavljen po službenoj dužnosti.

U slučaju sumnje o ispunjavanju uvjeta iz tačke 4. prethodnog stava ovog člana, ovjerena izjava će se provjerit kod nadležnog organa za vođenje evi¬dencije o prebivalištu ili će se provjera izvršiti na drugi pogodan način.

 

 1. Osnovni kriteriji odabira

Osnovni kriteriji odabira određeni su Odlukom o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite za pomoć za sanaciju uništenih objekata u vlasništvu građana (“Sl. glasnik Grada Tuzla”, broj: 13/16)

 

 1. Kontrola

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, davalac sredstava je ovlašćen izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u originalnu dokumentaciju, te obilaskom korisnika sredstava. Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva u roku od 8 dana od dana zahtjeva davaoca sredstava.

 

 1. Mjesto i rok za dostavu prijave na konkurs.

Prijavni obrazac i prateća dokumentacija dostavljaju se u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona, ne otvarati”, na slijedeću adresu:

GRAD TUZLA

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA RASPODJELU SREDSTAVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

O odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantona Adresa: Grad Tuzla – Služba civilne zaštite – Ulica Aleja Alije Izetbegovića br. 4 Zainteresovani su dužni da prijavu na javni konkurs i tražene dokumente dostave Komisiji za provođenje javnog konkursa za raspodjelu sredstava Federalnog štaba civilne zaštite o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta općinama Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u jednom od dnevnih listova, na web stranici Grada Tuzla, oglasnoj tabli Grada Tuzla i na oglasnim tablama mjesnih zajednica. Prijave predate/pristigle nakon navedenih rokova neće se razmatrati.

 

 1. Rok za donošenje odluke o odabiru korisnika za dodjelu novčane pomoći

Ovaj rok ne može biti duži od 15 dana od dana zatvaranja javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi civilne zaštite na telefon 035/364-255

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

GRADONAČELNIK

Broj: 02-14-268-2011

Tuzla, 10.01.2017. godine

 

GRADONAČELNIK

Jasmin Imamović, dipl. pravnik

 

Izvor: Oslobođenje