Izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

15. Novembar 2023

Sarajevo: 24. 11. 2023. godine, Hotel „Hollywood“

Početak seminara u 09:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar

INSPEKCIJSKI NADZOR
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
POREZNI TRETMAN PLAĆANJA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

Seminar je koncipiran da obradi probleme koje poslodavci imaju u praksi. U prvom dijelu seminara predstavit ćemo praktične primjere iz prakse sa naznakom da će naši učesnici seminara moći postavljati pitanja iz oblasti radnih odnosa te na taj način riješiti dileme koje imaju u praksi. Pravilnik o radu kao interni akt poslodavca je uz ugovor o radu najvažniji dokument u postupanju poslodavca prema radnicima. U ovom dijelu seminara skrenut ćemo pažnju na obavezne elemente prilikom sačinjavanja pravilnika o radu kao i ugovora o radu, sa fokusom na praktične probleme koje zaprimamo u naš Savjetodavni servis.

Drugi dio seminara će biti posvećen inspekcijskom nadzoru, a inspektor rada koji na terenu prate probleme u vezi primjene Zakona o radu će predstaviti rješenja na probleme koje nailaze na terenu. Zaključivanje ugovora o radu, u skladu sa zakonom o radu jeste jedan od najbitnih elemenata radnog zakonodavstva. Napominjemo da se najčešće problemi javljaju kada se pojavi spor između poslodavca i radnika, zbog toga što sva prava poslodavac nije uredio internim aktima ili ugovorom o radu. U ovom dijelu seminara  ćete imati priliku poslušati kako urediti raspored radnog vremena, proceduru prijema u radni odnos, ugovor o djelu,

Treći dio seminara ćemo imati priliku poslušati predavača iz  Porezne uprave. Bazirali smo se na oporezive naknade u radnim podnosima te porezne tretmane isplate ne samo plaće nego i različitih naknada koje zaposlenici ostvaruju u radnom odnosu kao što su topli obrok, službena putovanja, rad sa polovinom radnog vremena, porezni tretman ugovora o djelu itd. Također, poseban osvrt će biti dat na posljednje izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Sl. novine FBiH”, br. 48/2021, 77/2021, 20/2022, 57/2022 i 5/2023 i 85/23), kojim su decidnije definisani uslovi na neoporezivu isplatu određenih naknada (troškova liječenja, troškova sahrane, troškovi prijevoza na posao i sa posla i sl.), ali i pravo na paušalno oporezivanje, te dokazivanje prava na lični odbitak po Godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

U nastavku možete detaljno saznati o temama koje će biti predstavljene na seminaru.

SADRŽAJ SEMINARA

PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI

 • Pravilnik o radu
 • Radni odnos penzionera
 • Kada poslodavac može vršiti umanjenje naknade za prevoz?
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Otkazni rok u slučaju privremene spriječenosti za rad
 • Uvećanje plaće za rad na dane vjerskog praznika
 • Godišnji odmora radnika koji su zaključili ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Kada se subota uračunava u dane godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora nakon porodiljskog odsustva
 • Naknada za nekorištenje godišnjeg odmora
 • Pravo na regres
 • Korištenje godišnjeg odmora prije isteka ugovora o radu
 • Može li se ugovor o radu mijenjati aneksom?
 • Može li novi ugovor o radu biti nepovolniji od prethodnog ugovora o radu?
 • Može li se ugovor o radu mijenjati kada je radnica na porodiljskom odsustvu?
 • Službeno putovanje na dan sedmičnog odmora
 • Koje disciplinske mjere poslodavac može da utvrdi pravilnikom o radu?
 • Povratak na posao radnika kojem je mirovao radni odnos zbog obavljanja javne funkcije
 • Otpremnina

Pitanja i odgovori

INSPEKCIJSKI NADZOR

 • Sadržaj zaključenog ugovora o radu;
 • Dužina i raspored radnog vremena;
 • Ugovaranje otkaznog roka;
 • Korelacija bitnih elemenata ugovora o radu sa pravilnikom o radu;
 • Procedura prijema u radni odnos u privatnom sektoru;
 • Procedura prijema u radni odnos u javnom sektoru;
 • Ugovor o djelu u radnim odnosima;
 • Angažovanje radnika drugog poslodavca;
 • Prijem pripravnika;
 • Prijem volontera sa posebnim osvrtom na izdavanje potvrda o volontiranju i zloupotreba instituta volontiranja;
 • Prekovremeni rad;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Rad na dan sedmičnog odmora;
 • Obaveza vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
 • Sedmični odmor i prava radnika u slučaju rada na dan sedmičnog odmora;
 • Način korištenja godišnjeg odmora;
 • Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, trudnoće ili korištenja porođajnog odsustva;
 • Pravo na povećanu plaću;
 • Zaštita plaće i naknade plaće;
 • Utvrđivanje lakših i težih povreda radne obaveze;
 • Disciplinski postupak;
 • Načini prestanka ugovora o radu sa posebnim osvrtom na proceduralne greške;
 • Otkazni rok;
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu;
 • Obaveza donošenja Pravilnika o radu;
 • Obaveza konsultiranja Vijeća zaposlenika/sindikata.

Pitanja i odgovori

POREZNI TRETMANI ISPLATA U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • Neoporezive isplate zaposlenicima –  različite naknade, nadoknade troškova, novčane pomoći i neoporezive koristi,
 • Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • definicija i dokazivanje teške bolesti i invalidnosti, isplata troškova prijevoza na posao i sa posla, isplata troškova sahrane i dr.
 • izmjene kod prava na paušalno oporezivanje
 • dokazivanje prava na lični odbitak po osnovu rješavanja stambenog pitanja,
 • Porezni tretman različitih isplata licima koja nisu u radnom odnosu (topli obrok, naknada za prijevoz, troškovi službenog putovanja, korištenje službenih vozila i dr.)
 • Porezni tretman naknada za vrijeme porodiljskog odsustva i bolovanja,
 • Prijava i odjava radnika, plaćeno i neplaćeno odsustvo,
 • Obračun doprinosa u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom kod jednog i više poslodavaca,
 • Porezni tretman ugovor o djelu u zavisnosti od karakteristika rada – samostalna vs. nesamostalna djelatnost,
 • Porezni tretman ugovora o privremenim i povremenim poslovima – obračun poreza na dohodak i doprinosa,
 • Porezni aspekt drugih angažmana bez zasnivanja radnog odnosa – stručno ospobljavanje, volonteri, praktikanti, menadžerski ugovori.

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl. iur. – REC d.o.o.

Zlatan Kišić – dipl. iur. – Inspektor rada

Mirela Mašić – dipl. oec. – Porezna uprava FBiH

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, računovođama, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje znanje u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo as da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

ELEKTRONSKA BAZA PITANJA I ODGOVORA – PORTALI REC-ko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.920 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu

U sklopu pretplate na portal „REC-ko – radni odnosi“ ostvarujete besplatan savjetodavni servis iz oblasti radnih odnosa za tekuću godinu!

PRIRUČNICI

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni-obrazac-rofbih-nov-2023-web_1.doc 

IZVOR: /www.akta.ba/