Godišnji plan rada


Godišnji plan rada Udruženja privrednika“Pozitiv” za 2016./’17.

U skladu sa primarnim ciljevima “Pozitiva”, prožetim kroz:

 • Međusobna saradnja članica Udruženja
 • Zajedničke investicije
 • Servisiranje kadrovskih potreba članova
 • Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima
 • Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga
 • Planirane su osnovne aktivnosti na kojima će “Pozitiv” zasnivati svoj rad kroz 2016./’17. god.
 • Svakako, ovim planom nisu obuhvaćene sve aktivnosti koje će “Pozitiv” provoditi tokom godine.
 • Udruženje će usvajati detaljan plan aktivnosti za mjesec unaprijed u okviru sjednica Upravnog odbora.

Međusobna saradnja članica Udruženja

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja jesu druženja. Druženja su koncipirana kroz zajednička putovanja, zajedničke odlaske na sajmove, posjetama ostalih članova “Pozitiva”, organizovanje poslovnih ručkova, bizniskafa, edukacija, zajedničkih filantropskih aktivnosti i sl. Međusobnim upoznavanjem dolazi do rađanja novih poslovnih ideja, do sticanja povjerenja i lakše saradnje među članicama. Da bi se poboljšala međusobna saradnja članica, preporučuje se uspostavljanje benefita učlanjenja na taj način da u skladu sa interesima i poslovnom politikom kompanije, članice mogu davati određene svoje proizvode ili usluge po povoljnijim uslovima drugim članovima “Pozitiva”. Time bi dodatno osnažili saradnju među članovima i stimulisali nove kompanije na učlanjenje. Snaga Udruženja se ne manifestuje kroz broj članova, već kroz njihovu dobru uvezanost.

Zajedničke investicije

“Pozitiv” će pratiti potrebe tržišta, ali i p robleme i potrebe svojih članica. Napravit će se detaljna analiza svake od članica i formirati registar svih privrednih društava koji će se iskoristiti za međusobnu saradnju i zajedničke investicije. Registar će se koristiti i za ostvarivanje poslovne saradnje sa firmama koje dolaze da investiraju u BiH. Sa firmama koje posluju u sektoru proizvodnje oformit će se obrazac za repromaterijal koje te firme uvoze i u skladu sa mogućnostima i finansijskom isplatljivošću predložiti zajedničke investicije kako bi se proizvodni krug zatvorio u BiH. Ujedno, time bi radili i na cilju “kupujmo domaće”. Takođe, sličan obrazac će se formirati i za finalne proizvode, kao i za firme koje posluju u sektoru usluga. Međusobne posjete, Business café, sajmovi su mjesta gdje se može doći do novih poslovnih ideja. U svrhu ispunjenja ovog cilja, “Pozitiv” će nastojati ostvariti saradnju i sa drugim Udruženjima privrednika u zemlji, ali i van zemlje. Velika pažnja će se posvetiti saradnji sa sličnim udruženjima u dijaspori. U planu je i izrada fizibiliti studija i osmišljavanje novih projekata koje će “Pozitiv” imati priliku realizovati ili ponuditi konkretan projekat gostima ili stranim ulagačima.

Servisiranje kadrovskih potreba članova

Pri posjeti članica “Pozitiva”, ispuniti će se upitnik o potrebama za novim kadrovima. Članice će imati prednost odabira kvalitetnih kadrova iz baze sa biografijama svojih stipendista. Pored toga, “Pozitiv” će raditi na osposobljavanju svojih stipendista za pokretanje vlastitog biznisa.

Pružanje finansijskog, pravnog i drugog konsaltinga članovima

U specifičnim situacijama članovi “Pozitiva” će se moći obratiti Udruženju sa konkretnim pitanjima i zahtjevima. Udruženje će osigurati da se odnosna pitanja tretiraju diskretnim i pristupiti njihovoj obradi stručno i efikasno. Ukoliko “Pozitiv” ne nađe konačno rješenje nastojaće dati odgovarajuće upute koje mogu voditi ka rješavanju odnosnog pitanja.

Jačanje svijesti o važnosti kupovine domaćih proizvoda i usluga

“Pozitiv” će promovisati kupovinu domaćih proizvoda, ali i tražiti način izvoza domaćih proizvoda. Radit ćemo na analizama koje će pomoći boljem iskorištavanju lokalnih resursa. Također, rad na podizanju kvaliteta domaćih proizvoda je značajna aktivnost “Pozitiva”. U svrhu izvoza domaćih proizvoda iskoristit će se i saradnja sa dijasporom.

 • Predviđeno je da se sjednice Upravnog odbora održavaju četvrtkom u trećoj sedmici svakog mjeseca.
 • Pored GP-om predviđenih aktivnosti, u planu je ostvarivanje saradnje sa drugim udruženjima privrednika, kao i sa uvezivanjem sa našom dijasporom.
 • Posjeta regionalnim i europskim sajmovima, kao i prisustvo određenim seminarima zavisi od interesa članica “Pozitiva”. Za organizovanje posjete potrebno je minimalno 3 zainteresovana člana. U dodatku je prikaz značajnijih sajmova, koji potencijalno mogu biti interesantni za članice.

U nastavku su kalendarski predstavljene neke od aktivnosti koje će biti realizovane u 2016./’17.

April

Ovaj mjesec je u znaku reorganizacije Udruženja. Potrebno je kreirati novu internet stranicu. Kreirati profile udruženja i na društvenim mrežama. Prva zajednička aktivnost članova “Pozitiva” je posjeta GRAPOS EXPO 2016 sajma u Gračanici. U trećoj trećini mjeseca počinju međusobne posjete članovima “Pozitiva”.

Maj
U maju je predviđeno intenziviranje posjeta članovima kako bi se što prije definisali aktivni članovi “Pozitiva”. Potrebno je napraviti “snimak” firmi članica kako bi utvrdili njihove potrebe, prijedloge i očekivanja na koje bi Udruženje moglo da odgovori. Predviđena je i posjeta “BIZNIS 2016” sajmu u Tešanju.
Juni

Završiti sa posjetama baznim članicama “Pozitiv”. Napraviti detaljnu analizu podataka o firmama članicama. Na osnovu dobijenih rezultata analize, raditi na ciljevima koje je Udruženje postavilo u osnovama ciljeva svoga rada:
predložiti eventualnu međusobnu saradnju članica,
rad na pronalaženju prostora za zajedničke investicije,
ukoliko se ukaže prostor i potreba za novim kadrovima, predložiti stipendiste “Pozitiva”,
predlagati upotrebu usluga i proizvoda koje nude članice “Pozitiva”.
Ovaj mjesec je u znaku Ramazana (06.06.04.07.), pa se GPom predviđaju zajednički poslovni iftari i neizostavne posjete povratnicima.
*U koliko se javi dovoljana broj zainteresovanih, organizovati posjetu “SAN 2016”
sajma u Banja Luci.

Juli

Osim svojih bližnjih, bajramske radosti podijeliti i sa onima koji nemaju svojih kompletnih porodica. GP predviđa se posjeta djeci bez roditeljskog staranja (SOS selo, Bjelave…), ali i majkama/ženama Srebrenice. U ovom mjesecu je predviđena Business café, koja se također može održati u Srebrenici uz teme vezane za lokalni razvoj i biznisi povratnika. U drugoj polovini mjeseca Jula predviđa se smanjenje obima aktivnosti “Pozitiva” zbog mogućih godišnjih odmora članova Udruženja.

August

U drugoj trećini mjeseca Augusta ponovo intenzivirati posjete članovima “Pozitiva”. U ovom mjesecu se predviđa organizovanje edukacije za članove Udruženja, koja u zavisnosti od odabrane teme (koju određuje Upravni odbor) može biti i u vidu seminara ili webinara. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije GRADAČAC traje u periodu od 24. do 28. tekućeg mjeseca.

Septembar

EKOBIS, međunarodni ekološki sajam u Bihaću traje od 08. do 11. Kurbanbajram počinje u ponedjeljak, 12. septembra. Predviđena je podjela kurbana u povratnička mjesta. Osim toga, moguća je podjela i žive stoke koja bi koristila za potrebe povratnika ili kako bi mogli početi sa svojim malim biznisima. U ovom mjesecu avionske karte značajno pojeftine, tako da se predviđa zajedničko putovanje u EU.

Oktobar

Generalni BH sajam ZEPS Zenica traje u periodu od 04. do 08. U okviru ovog mjeseca, organizovat će se jednodnevno druženje u kojem bi članovi “Pozitiva” zajedno proveli dan uz aktivnosti koje odredi Upravni odbor. Nastavlja se sa organizovanjem Business café.

Novembar

Nakon što je prošlo određeno vrijeme od početka nastave na fakultetima, planirano je organizovati edukaciju kako studenata završnih godina, tako i svih onih koji su završili svoje obrazovanje, a razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa. Tema edukacije je “Biznis planiranje”. P otencijalni kandidati se na otvoreni konkurs prijavljuju sa svojim biznis idejama. Udruženje će osnovati komisiju koja će vršiti odabir određenog broja prijavljenih kandidata.
Edukacija će biti znatno drugačija od postojećih, jer će pored naših profesora sa Ekonomskog fakulteta (a koji će bili zaduženi za osmišljavanje plana i programa edukacije), predavači biti i ljudi koji su već duže vrijeme uspješni u svojim biznisima, tj. neki od članova “Pozitiva”. Nagrada za najbolju razradu svoje biznis ideje tokom edukacije (biznis plan) može biti potpuno finansiranje pokretanja firme (ili do određenog iznosa) i mentorstvo tokom prve godine rada, što odlučuje Upravni odbor. Fond za nagrade bi se dijelom mogao obezbjediti od strane ambasada (USA, Skandinavija, GIZ…), federalnih, kantonalnih i općinskih budžeta, drugih sponzora. U ovom mjesecu će se značajnije vršiti posjeta članovima “Pozitiv”.

Decembar

U ovom mjesecu se nastavlja sa edukacijom “Business startup”. Pored toga organizovati će se i B usiness café. Kraj godine je vrijeme kada privrednici imaju znatno više posla oko analiza poslovanja, obračuna poreza i sl., pa je s tim u vezi predviđeno smanjenje organizovanih aktivnosti za članove “Pozitiva”.

Januar

Nakon uspješno završene edukacije “ Business startup”, predviđa se organizovanje svečanosti i uručivanje diploma i nagrada. U ovom mjesecu se planira zajednički zimski odmor na nekom od skijališta u Europi.

Februar

Centralna aktivnost u ovom mjesecu je održavanje sjednice Skupštine “Pozitiva”. Osim toga, organizovati će se još jedna edukacija na temu po izboru članova Udruženja.

Mart

U ovom mjesecu vladaju prijatni klimatski uslovi za organizovanje puta u Afriku. Jedan od članova “Pozitiva”, gospodin Mustafa Yavuz, je ostvario izvoz u neke od afričkih zemalja. Organizacija putovanja će biti usklađena u skladu sa njegovim mentorstvom “Pozitiva” I kroz ovaj mjesec se nastavlja sa organizovanim posjetama članicama, kao i sa Business café.

Sajmovi

Domaći sajmovi
Datum Ime sajma
12. – 16.04.2016. Međunarodni sajam gospodarstva – MOSTAR 2016, Hale SOKO-Radoč
19. – 22.04.2016. GRAPOS – EXPO 2016 Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAČANICA
04. – 05.05.2016. 7. Sarajevo Business Forum (SBF), Sarajevo
19. – 22.05.2016. SAJAM PRIVREDE “BIZNIS 2016” – Tešanj Sajam privrede TEŠANJ Industrijska zona “Bukva”
08. – 12.06.2016. Međunarodni sajam namještaja BANJA LUKA Banjalučki Velesajam
24. – 28.08.2016. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije GRADAČAC, Sportska dvorana
08. – 11.09.2016. EKOBIS. Međunarodni ekološki sajam BIHAĆ, Gradska otoka
04. – 08.10.2016. Generalni BH sajam ZEPS ZENICA, Kamberovića polje
Regionalni sajmovi
Datum Ime sajma
16. – 20.05.2016. 60. MEĐUNARODNOM SAJMU TEHNIKE i tehničkih dostignuća, Beogradski sajam. “Fabrike budućnosti i industrijska automatizacija”
26. – 29.10.2016. SASO 2016. Međunarodni sajam graditeljstva, drvne industrije, metalne industrije, sajam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva i male privrede, sajam elektronike, energetike i telekomunikacija, sajam financijaSAFIR, sajam kamena. Split, Spaladium arena
08. – 13.11.2016. 54. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije (UFI), 53. Međunarodna izložba mašina, alata i repromaterijala za drvnu industriju (UFI). Beograd.
Europski sajmovi
Datum Ime sajma
30.05. – 03.06.2016. IFAT – Međunarodni sajam komunalne opreme, reciklaže i obnovljivih izvora energije – Minhen
31.05. – 10.06.2016. Drupa – Vodeći sajam štamparstva i grafike – Dusseldorf
01.06. – 02.06.2016. WTTEXPO – Međunarodni sajam grijanja i klimatizacije Karlsruhe
21. – 24.06.2016. AUTOMATICA – Međunarodni sajam automatizacije – Munich
01. – 04.09.2016. WorldFood Istanbul – Međunarodni sajam za proizvodnju hrane – Istanbul
10. – 18.09.2016. T.I.F. – Međunarodni sajam robe široke potrošnje – Solun
13. – 17.09.2016. AMB – Međunarodni sajam metalopreradjivačke industrije – Stuttgart
13. – 17.09.2016. Automechanika Frankfurt – Najveći sajam na svijetu automehaničarske opreme – Frankfurt/Main
20. – 23.09.2016. LESPROMURAL Professional – Profesionalna izložba mašina i opreme u drvnoj industriji – Ekaterinburg
20. – 23.09.2016. Glasstec – Međunarodni sajam proizvodnje stakla – Dusseldorf
02. – 05.10.2016. W16 Working With Wood – Međunarodni sajam namještaja i drvne industrije – Birmingham
04. – 08.10.2016. BIMU – Međunarodni sajam metalne industrije i robotike – Milano
10. – 14.10.2016. Meat Industry – Međunarodni sajam mesne industrije – Moskva
19. – 22.10.2016. SAIE – Međunarodni sajam građevinarstva – Bologna
25. – 28.10.2016. VETECO Stručni sajam za prozore , krovove i uređene fasada Madrid , Španija.
15. – 16.11.2016. LOGISTIK & TRANSPORT – Sajam logistike i transporta – Geteborg
07. – 09.12.2016. Mechanical Engineering. Metalworking. Kazan – Međunarodni sajam mašina i opreme u metalnoj industriji – Kazan