Javni poziv Općine Visoko za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2016. godini

14. Septembar 2016

Načelnica Općine Visoko, Amra Babić, raspisala je Javni poziv za sufinansiranje sredstava za razvoj poduzetništva i obrta u 2016. godini, koji vrijedi do 19. septembra 2016. godine.

U Javnom pozivu se pozivaju registrovana fizička i pravna lica – obrt i mala preduzeća iz oblasti proizvodnje proizvoda od drveta, proizvoda od gume i plastičnih masa, proizvodnje opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo, proizvodnje proizvoda od betona, cementa i gipsa i oblasti proizvodnje obuće, tekstila, kožne konfekcije i galanterije sa sjedištem na području općine Visoko da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje sredstava razvoju poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke novih i polovnih mašina i druge opreme i stalnih sredstava u iznosu do 30% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 3.000.00 KM i uslov je da su stalna sredstva. mašine i oprema nabavljene u 2016.godini. Na ovaj način Općina nastoji dati doprinos razvoju poduzetničke inicijative, povećanju održivosti preduzeća/obrta iz navedenih oblasti te povećanju kvaliteta proizvodnje. Prednost prilikom sufinansiranja imaju fizička i pravna lica koja su registrovana u 20l6.godini. Pravo ućešća u javnom pozivu imaju obrtnici koji obavljaju navedene djelatnosti kao osnovno zanimanje.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. Zahtjev:
2. Kratak opis budućih poslovnih aktivnosti obrtnika/privrednog druStva;
3. Rješenje o registraciji privrednog društva ili obrta:
4. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti (za privredna društva);
5. Račun za nabavku mašine ili druge opreme sa specifikacijom i dokaz o uplati istog:
6. Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima (uvjerenje Poreske uprave, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje – ukoliko su PDV obveznici).

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica. Općinska komisija provest će vrednovanje pristiglih prijava i sačiniti rang listu. Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu Šaltera Službe za finansije. privredu i lokalni ekonomski razvoj ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnosioc zahtjeva za sufinansiranje sredstava za razvoj poduzetništva i obrta za 2016. godinu – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko. Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Visoko.

Izvor: visoko.gov.ba

javni_konkurs_2016_visoko