Seminar i webinar: Aktuelna praksa iz radnih odnosa

19. Oktobar 2021


REC d.o.o. organizuje SEMINAR i WEBINAR na teme:

AKTUELNA PRAKSA IZ RADNIH ODNOSA

NAJČEŠĆI PROBLEMI U RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA

INSPEKCIJSKI NADZOR

Sarajevo – 19. 10. 2021. – Hotel Hollywood – 09:30

webinar (snimak seminara) – 22. 10. 2021. – 10:00

U želji da odnose između poslodavaca i radnika podigne na višu nivo/razinu Rec se opredijelilo da problemski pristupi najčešćim pitanjima i dilemama poslodavaca kada su suoče sa određenim problemima.”Za potrebe seminara/webinara izdvojili smo jedan broj dilema o kojima će biti riječi na seminaru/webinaru. Svakako vas pozivamo da i vi pripremite svoja pitanja koja će biti razmotrena za predmetnom seminaru/webinaru”, kazali su iz Reca.

Za učesnike seminara bit će osigurane sve potrebne mjere za sigurnu organizaciju seminara u skladu sa preporukama nadležnih organa.

U slučaju daljnjeg širenja Coronavirusa organizator zadržava pravo da otkaže zakazane seminare i prijavljenim učesnicima seminara ponudi uslugu webinara.

SADRŽAJ SEMINARA / WEBINARA:

Stavovi o najaktuelnijim problemima radnih odnosa iz slijedećih oblasti:

Ugovor o radu: Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prerastanje ugovora o radu radnika u JU, da li treba provesti konkurs ukoliko radnik radi duže od 3 godine? Ugovor o radu sa korisnikom penzije. Povezane firme i zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme.

Doškolovanje tokom rada: Nakon doškolovanja radnika kako se može primiti na drugo radno mjesto sa novom školskom spremom? Da li je i kako moguće premještanje radnika sa SSS na VSS?

Ugovor o djelu: Kada se može potpisati ugovor o djelu? Da li je ugovor od djelu radni odnos? Ugovor o djelu u javnim institucijama. Da li se u radno iskustvo računa ukoliko je radnik zaključio ugovor o djelu?

Rad van radnog odnosa: Zaključivanje i raskid ugovora o privremenim i povremenim poslovima, prava i obaveze poslodavca.

Pravo radnika imenovanog na javne dužnosti: Mirovanje radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije.

Godišnji odmori: Godišnji odmor u slučaju otkaza ugovora o radu, penzionisanja, prekida ugovora o radu na određeno vrijeme.

Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu: Postupak otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu. U kojim slučajevima novi ugovor može biti nepovoljniji ugovor o radu? Smanjenje plate. Izmjena sistematizacije po kojoj radnik više ne ispunjava uvjete tog radnog mjesta. Sistematizacija radnih mjesta u praksi. Izjašnjenje radnika u vezi sa članom 101. ZOR, u kojim slučajevima nije potrebno izjašnjenje.

Radno-pravni status direktora: Nadzorni odbor/imenovanja VD direktor imenovanje-postupanje sa ugovorom o radu nakon isteka mandata, da li se izvršni direktor upisuje u registar društava?

Dopunski rad: Uopšteno i dopunski rad u zdravstvenim institucijama.

Invalidi II kategorije: Naknada u slučaju invaliditeta, kada radnik ostvaruje naknadu a kada ne, premještanje radnika na novo radno mjesto, kada postoji obaveza prekvalifikacije ili dokvalifikacije?

Zamjena odsutnog radnika: Vrlo često, a u velikim firmama, svakodnevno dolazi do potrebe premještanja radnika na drugo radno mjesto zbog odsutnosti radnika sa posla iz raznih razloga. Kako postupati i koji ugovor zaključiti? Postupanje poslodavca u slučaju kada jedan od radnika mijenja odsutnog radnika, na koji način povećati platu radniku koji obavlja dodatne poslove?

Međuentitetski radnici: Kako da postupi poslodavac u FBiH kada zapošljava radnike sa prebivalištem u RS-u, prema kojem Zakonu to radi, je li dužan imati Pravilnik o radu?

Disciplinski postupak: Pravni osnov za postupak izricanja mjera i vrsta disciplinskih mjera (Zakon o javnim preduzećima). Koje mjere može izreći poslodavac u disciplinskom postupku?

Inspekcijski nadzor:

Pravni osnov inspekcijskog nadzora.

Sadržaj zaključenog ugovora o radu: bitni elementi ugovora o radu, sa posebnim osvrtom na najčešće nedostatke zaključenih ugovora o radu.

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: inspekcijska praksa u vezi sa postupkom otkaza ugovora o radu na osnovu različitih otkaznih razloga, rokom zastarjelosti, sa posebnim osvrtom na postupak za utvrđivanje viška zaposlenih.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu: inspekcijski nadzor u vezi sa zaštićenim kategorijama zaposlenih.

Postupanje inspekcije u slučaju kada radni odnos nije zaključen u skladu sa Uredbom / pravilnikom o radu. Postupanje inspekcije u slučaju kada je radnik primljen ali ne ispunjava uvjete radnog mjesta.

Koji su to najčešće greške poslodavaca u inspekcijskom nadzoru (primjeri).

Da li je inspekcija ovlaštena za poništavanje ugovora o radu?

Da li je inspektor rada može naložiti poslodavcu uspostavljanje radnopravnog odnosa ukoliko nađu radnike bez odgovarajućih ugovora (ugovor o radu i ugovor o djelu)?

Učestvovanje poslodavca u inspekcijskom nadzoru, te obaveze poslodavca u smislu davanja na uvid podataka i dokumentacije

Na koji način olakšati poslodavcima postupanje u inspekcijskom nadzoru?

SEMINAR/WEBINAR JE NAMIJENJEN:

  • HR menadžerima i šefovima pravnih službi
  • direktorima i pravnicima u pravnim odjelima – službi ljudskih potencijala
  • članovima uprava privrednih društava
  • advokatima
  • računovođama i radnicima u odjelima finansija
  • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti radnih odnosa, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije.

PREDAVAČI:

Jusuf Brkić, dipl. iur -REC d.o.o.

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Zlatan Kišić, dipl. iur. – Inspektor rada

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

SEMINAR

145 KM po jednom učesniku

135 KM za dva i više učesnika

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

WEBINAR

125 KM po jednom učesniku

115 KM za dva i više učesnika

105 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

Troškove sudjelovanja u radu seminara/webinara

Edukacijski materijal – prezentacije predavača

Materijal za pisanje (za učesnike seminara)

Priručnici:

“Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH”

“Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH”

Zajednički ručak i osvježenje u pauzi (za učesnike seminara)

Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR/WEBINAR:

1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru/ webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 250 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 3.769 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

PRIRUČNICI

Komentar Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima– 18 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 SarajevoPREUZMI DOKUMENT:
prijavni_obrazac_rec.doc 

Izvor: /www.akta.ba/