Javni poziv za investiranje na području Općine Ilijaš

24. August 2017

Bosna i Hercegovina

Federaclja Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 57. Statuta Općine llijaš – prečiščeni tekst («Sl.novine Kantona Sarajevo«, broj: 20/09), i člana 9. Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/17), Općinski načelnik, dana 21.08.2017. godine, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za sticanje prava na pogodnosti (poticaje) za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje u 2017.godini

 

Poticajem u kontekstu ovoj javnog poziva se smatra učešće Općine llijaš uplatom dijela sredstava prema korisniku poticaja iz namjenskih sredstava odobrenih od strane Vlade Kantona Sarajevo, a koja će biti realizirana putem Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u korist Općine llijaš, u svrhu refundacije dijela prethodno uplaćene naknade za rentu i uplačenih troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaći privredni subjekti koji namjeravaju graditi nove proizvodne kapacitete od 500 i više kvadratnih metara korisnog prostora na teritoriji Općine llijaš, izuzimajući privredne subjekte koji imaju udio državne svojine u svom vlasništvu sa pozitivnim poslovnom bilansom u prethodne dvije godine, koji upošljavaju najmanje pet radnika i koji su u protekloj godini ostvarili ukupni prihod preko 250.000,00 KM.

 

Poticaje mogu ostvariti investitori koji pribavljaju odobrenje za gradnju nakon stupanja na snagu Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br., 30/17)

Investitor u postupku sticanja prava na poticaj je dužan osigurati potkrepljujuće dokaze o namjeri upošljavanja određenog broja novih radnika u periodu od minimalno dvije godine nakon izdavanja pravosnažnog iješenja – odobrenja za upotrebu proizvodnog kapaciteta.

Rok za izgradnju proizvodnog kapaciteta po osnovu kojeg se koristi poticaj iz ovog Javnog poziva ne može biti duži od 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o korištenju poticaja.

Sticanje prava na poticaj će se utvrditi na bazi ostvarenog broja bodova u postupku apliciranja, putem Komisije koja će biti formirana od strane Općinskog načelnika.

 

Shodno broju ostvarenih bodova utvrdit će se proporcionaino učešće svakog pojedinog aplikantu u ukupnoj masi sredstava predviđenih za poticaje, a što je detaljno precizirano Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na pogodnosti za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu. Poticaj u smislu refundacije sredstava u korist investitora, ne može iznositi više od 75 % ukupne vrijednosti sredstava koja su prethodno uplaćena prema Općini llijaš u postupku izdavanja odobrenja za građenje, a koja se odnose na rentu i troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

 

Javni poziv će se provesti u dvije faze. U prvoj fazi će se ispitati relevantnost prijavljenih aplikanata (eliminatorni kriterij u postupku kvalificiranja projekta). Aplikanti koji uspješno prođu prvu fazu, u toku druge faze će trebati prikupiti potrebnu dokumentaciju kako bi aplikacije bile bodovane

Aplikanti trebaju podnijeti prijave za prvu fazu u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva na oficijelnoj web stranici Općine llijaš: http://www.ilijas.ba na propisanom obrascu, lično na protokol Općine ili preporućenom poštom, na adresu : Općina llijaš, ul.126. Ilijaške brigade br. 6, sa naznakom ,,za Javni poziv za sticanje prava na pogodnost za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu”, te uz prijavu u zatvorenoj koverti, dostaviti sljedeću dokumentaciju :

 

1. Rješenje o upisu subjekta u sudski registar i Obavještenje o razvrstavanju dijelova pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku
2. Uvjerenje Porezne uprave FBiH o izmirenim porezima i doprinosima kojim se potvrđuje da su uredno izmireni direktni porezi, doprinosi za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave)
3. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o izmirenim indirektnim porezima, kojim se dokazuje da aplikant uredno izmiruje indirektne poreze (u skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost, ne starije od 30 dana, od dana podnošenja prijave)
4. Završni obračun za 2015. i 2016. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha),
5. Listing/Potvrdu Porezne uprave FBiH o broju uposlenih/prijavljenih radnika (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave)
6. Idejni projekat planiranog proizvodnog kapaciteta, koji se može odnositi na izgradnju, dogradnju ili nazidivanje, odnosno izgradnju novog ili proširenje postojećeg kapaciteta
7. ZK izvadak, kojim dokazuje da ima u vlasništvu zemljište na kojem gradi ili da na zemljištu na kojem gradi ima pravo korištenja zemljišta radi građenja upisano u ZK operatu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave)
8. Važeću urbanističku saglasnost za građenje proizvodnog kapaciteta za izgradnju/dogradnju/naziđivanje.
Aplikanti koji uspješno prođu prvu fazu, tokom druge faze će trebati u roku od 15 dana od dana dobijanja obavijesti da su prošli prvu fazu, lično na protokol Općine ili preporučenom poštom, na adresu : Općina llijaš, ul.126. Ilijaške brigade br. 6., sa naznakom „za provedbu II faze apliciranja po Javnom pozivu za sticanje prava na pogodnost za investiranje na području Općine llijaš u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017. godinu”, u zatvorenoj koverti dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Potvrdu da je pokrenut postupak za izdavanje odobrenja za građenje proizvodnog kapaciteta (ne stariju od 30 dana od dana prijema obavijesti o relevantnosti aplikacije sa aspekta ispunjenosti uslova iz I faze)
2. Rješenje o obračunu naknade za rentu i uređenje gradskog građevinskog zemljišta
3. Izjavu o planiranom broju upošljavanja novih radnika nakon završetka izgradnje proizvodnog kapaciteta
4. Planiranu sistematizaciju radnih mjesta za proizvodni pogon koji je predmet aplikacije za dodjelu poticajnih sredstava – na bazi date izjave o planiranom broju upošljavanja novih radnika po završetku izgradnje proizvodnog kapaciteta
5. Izjavu o prihvatanju obaveze izgradnje proizvodnog kapaciteta u predviđenom roku – 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o korištenju poticaja
6. Izjavu da novosagrađeni proizvodni kapaciteti neće biti predmet prometa nekretnina najmanje dvije godine od dana pribavljanja Upotrebne dozvole za objekat

te opcionu dokumentaciju, koja nije obavezujuća, ali utiče na ukupnu ocjenu aplikacije sa aspekta bodovnog kriterija, koji se odnosi na izvoznu orijentaciju subjekta, i to:

7. Uvjerenje/Potvrda Vanjskotrgovinske komore BiH kojom se dokazuju stepen direktne izvozne orijentiranosti proizvodnog subjekta, odnosno ostvarena vrijednost izvoza u protekloj godini poslovanja.

Rezultati po ovom Javnom pozivu će biti objavljeni najkasnije do 31.10.2017. godine putem oficijelne web stranice Općine llijaš (http://www.ilijas.ba) i na oblasnoj ploči. Aplikanti imaju pravo prigovora na rezultate javnog poziva u roku od 8 dana od dana objave putem web stranice. Po isteku roka za prigovore, Općinski načelnik će donijeti Odluku o sticanju prava na poticaje, nakon čega će kandidati koji su stekli pravo na poticaj biti pozvani na potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u vezi implementacije odobrenih poticajnih sredstava.

Općina llijaš će, kao instrument obezbjeđenja za ispunjavanja ugovornih obaveza investitora tražiti od investitora da prilikom potpisivanja ugovora dostavi bankovnu garanciju u visini poticajnih sredstava, te Ugovor o otvorenom transakcijskom računu kod banke.

 

Važne napomene:

Kao dokazi dostavljaju se originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije originalnih dokumenata. Dokumenti dostavljeni uz prijavu neće se vraćati.

Propisani Obrazac za podnošenje prijave aplikanti mogu preuzeti na Info pultu Općine llijaš ili putem web stranice.

Potpis podnosioca priiave mora biti ovieren pečatom privrednog društva. u ime kojeg se podnosi prijava. Ako lice koje podnosi prijavu u ime privrednog društva. nije ovlašteno lice za zastupanje subjekta upisa u Rješenju o registraciii. uz priiavu ie potrebno priložiti i punomoć za podnošenie priiave.

Sve priiožene Izjave ovlaštenih lica. pored potpisa ovlaštenog lica. također moraju biti ovjerene pečatom privrednog društva. Ako lice davalac iziave niie ovlašteno lice za zastuoanje upisano u Rješenju o registraciji privrednog društva. uz prijavu je potrebno priložiti i ovlaštenje/punomoć za davanie iziava u predmetnom postupku.

Općina zadržava pravo prikupljanja dodatnih dokaza tokom implementacije II faze (bodovne faze) odabira korisnika poticaia.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:04/1-14-1703.1/17

llijaš, 21.08.2017. godine

Izvor: Akta.ba