Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Ilidža

12. Januar 2022

Na osnovu člana 5. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Ilidža (“Sl.novine Kantona Sarajevo”, br.26/09) na prijedlog Komisije za provođenje javnog oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

od 12-01-2022 08:14:40

R/bAdresa poslovnog prostoraPoslovna zonaPovršinaPočetna cijena zakupnineNamjenaVremenski period dodjele u zakupOštečenost poslovnog prostora
1.Rustempašina broj 25Extra zona110m220,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
2.Mustafe Pintola broj 25Extra zona102,54m220,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
3.Rustempašina broj 31Extra zona117m220,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
4.Josipa Pančića broj 8Druga zona39m28,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
5.Butmirska cesta broj 58Druga zona28m28,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
6.Blažuj broj 40Treća zona30m26,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Pismene prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom pravnog lica ili imenom i prezimenom fizičkog lica, adresom i telefonom podnosioca ponude, uz priloženu original ili ovjerenu kopiju potvrde Službe za finansije Općine Ilidža o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini, original ili ovjerenu kopiju potvrde nadležnog organa  Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama. Ponuđena zakupnina se ne smije ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili na pola novčane jedinice zvanične valute Bosne i Hercegovine.

Ponude se predaju putem pošte ili na protokol Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12, sa naznakom “Javni oglas za poslovne prostorije“. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i prijedlog rješenja o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti Općinskom načelniku. Ukoliko ponuda zakupca koji koristi poslovnu prostoriju nije najpovoljnija, Komisija je dužna istom ponuditi zakup pod uslovima najpovoljnije ponude.

Rezultati javnog oglasa biće objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ilidža i biće dostavljeni svim učesnicima javnog oglasa.

Izvor: /www.opcinailidza.ba/