Fikret Hadžić, samostalni konsultant


Kontakt osoba: Prof. dr. Fikret Hadžić

Email adresa: fikret.hadzic@efsa.unsa.ba


Puni opis:

  •   Bankarstvo i bankarski menadžment
  •   Islamsko bankarstvo i finansije
  •   Investiranje u skladu sa islamskim principima
  •   Izrada poslovnih planova i feasibility study
  •   Analiza i ocjena ekonomsko-finansijske opravdanosti investicija
  •   Konsalting kod osnivanja i poslovanja banaka
  •   Podrška stranim direktnim investicijama
  •   Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća (SME Development)
  •   Investicije i kreditiranje
  •   Lokalni i regionalni ekonomski razvoj